Diğer Sayılar: [ Önceki ]
1995, Cilt 4, Sayı 3
Araştırma
  HEMODİYALİZ MEMBRANLARININ BİYOKOMPATİBİLİTESİ
Dr. Ayla San

DİYABETİK HASTALARDA SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZ TEDAVİSİ
Dr. Taner Çamsar, Dr. Caner Çavdar

  LUPUS NEFRİTİ
Dr. Tuğrul Sezer, Dr. Gülsen Yakupoğlu

SINGLE-NEEDLE DİYALİZDE HEMOLİZ VE RESİRKÜLASYON
Dr. Zeki Tonbul, Dr. Ayla San, Dr. Yılmaz Selçuk, Dr. B. Sami Uyanık

HEMODİYALİZ HASTALARINDA TOTAL LENFOSİT, CD4, CD8 VE CD4/CD8 ORANINA DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN ETKİLERİ
Dr. A. Koşar, Dr. M. Dalmaz, Dr, M. Yeksan, Dr. A.Z. Şengil, Dr. S. Duman

HEMODİYALİZ HASTALARINDA STANDART HEPARIN İLE DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNİN KAN LİPİD DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Mustafa Cirit, Dr. Ali Keskin, Dr. Erdal Karaca, Dr. Yurdaer Sermez, Dr. Filiz Büyükkeçeci, Dr. Ali Başçı

CAPD TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA DİYALİZ YETERLİLİĞİ VE BESLENME DURUMU GÖSTERGELERİNİN ÜREMİK SEMPTOMLARLA İLİŞKİSİ
Dr. Kenan Ateş, Dr. Oktay Karatan, Dr. Şehsuvar Ertürk, Dr. Neval Duman, Dr. Bülent Erbay, Dr. A. Ergün Ertuğ

RENAL AMİLOİDOZİSLİ HASTALARDA ADRENAL BEZLERİN HORMONAL VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ: SUBKLİNİK ADRENOKORTİKAL YETERSİZLİĞİN BELİRLENMESİNDE DÜŞÜK DOZ ACTH UYARI TESTİNİN ÖNEMİ
Dr. Zübeyde Gündüz, Dr .Ahmet Candan Durak, Dr.Fahri Bayram, Dr. Ahmet Tutuş, Dr. Mehmet Büyükberber, Dr.Cengiz Utaş, Dr. Fahrettin Keleştimur, Dr. Ruhan Düşünsel, Dr. Selim Kurtoğlu

AKUT BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA RENİN-ANJİOTENSİN SİSTEMİNİN BLOKAJININ RENAL HEMODİNAMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Deniz Aylı, Dr. Kenan Ateş, Dr. Ergün Ertuğ, Dr. Hasan Özcan, Dr. Şehsuvar Ertürk, Dr. Neval Duman, Dr. Oktay Karatan, Dr. Bülent Erbay, Dr. Suat Aytaç, Dr. İlhan Erden

HEMODİYALİZ VE KRONİK AMBULATUAR PERİTON DİYALİZİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALAR VE BU HASTA YAKINLARININ DEPRESYON, ANKSİYETE VE YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Sos. Hiz. Uz. Nilgün (Bilal) Keçecioğlu, Dr. Erhan Özcan, Dr. Halim Yılmaz, Dr. M. Tuğrul Sezer, Dr. Mehmet Eryılmaz, Dr. F. Fevzi Ersoy, Dr. Gültekin Süleymanlar, Dr. Gülsen Yakupoğlu

  HEMODİYALİZ HASTALARINDA KANAMA-PIHTILAŞMA
Dr. Sezgi Çınar

  HEPATİT C VİRÜSÜNÜN SAPTANMASI VE KLİNİĞİ
Dr. Nimet Şahin

Olgu Sunumu
GÜNDÜZLERİ SIK İDRARA ÇIKMA SENDROMU (İKİ OLGU SUNUMU)
Dr.Sema Akman, Dr, Ayfer Gür Güven

Derleme
Yoğun Bakım Ünitesindeki Akut Böbrek Yetmezlikli Hastaların Renal Replasman Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Uzun Süreli Düşük Etkinlikli Diyaliz- Uzun Süreli Günlük Diyaliz
Murat Çolakoğlu, Mustafa Nalbant

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.