Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2005, Cilt 14, Sayı 1
Araştırma
Hemodiyaliz ve Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastalarının Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Açısından Karşılaştırılması: 3 Yıllık İzlem
Emre Tutal, Siren Sezer, Zübeyde Arat, F. Nurhan Özdemir

Dipyridamole Can Augment the Resistance to Parathormone in Chronic Renal Failure
Mustafa Balal, Saime Paydaş, Yaşar Sertdemir, Neslihan Seyrek, İbrahim Karayaylalı

Konya'da Zümrüt Apartmanı Çökmesi Sonucu Oluşan “Crush” Sendromu Olguları
Lütfullah Altıntepe, İbrahim Güney, H. Zeki Tonbul, Süleyman Türk, Mehmet Mazı, Ekrem Ağca, Mehdi Yeksan

Van İlindeki Glomerülonefritlerin Epidemiyolojisi: 129 Vakanın Patolojik Bulguları
Hayriye Sayarlıoğlu, Reha Erkoç, Cevat Topal, Ekrem Doğan, Süleyman Özen, İrfan Bayram, Serdar Uğraş

Konya İli ve İlçelerinde Hemodiyalize Giren Hastaların Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri ile Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
İbrahim Güney, Lütfullah Altıntepe, Süleyman Türk, Hüseyin Atalay, H. Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan

Hemodiyaliz Hastalarında Geleneksel ve Yeni Ateroskleroz Belirteçleri Arasındaki İlişki
Enes Murat Atasoyu, Suat Ünver, Selim Nalbant, T. Rıfkı Evrenkaya

Olgu Sunumu
Periton Diyalizat Sıvısının Isıtılmadan Kullanımına Bağlı Şimik Peritonit: Olgu Sunumu
Aytekin Alçelik, Zerrin Bicik, Sinan Albayrak, Şerife Çalışkan

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bir Olguda Pansitopeni Nedeni: Hodgkin Lenfoma
Garip Şahin, Mehmet Soydan

Derleme
Yenidoğanlarda İdrar Yolu İnfeksiyonu
Harika Alpay, Neşe Karaaslan Bıyıklı

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.