Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2004, Cilt 13, Sayı 1
Araştırma
  Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Vakalarda Tiroid Nodüllerinin İncelenmesi
İdris Şahin, Lokman Eminbeyli, Ömer Etlik, Rıdvan Mercan, Mustafa Kayan, Doğan Koca, Cevat Topal, Reha Erkoç

  Hemodiyaliz Hastalarının Nütrisyonel Parametrelerle Değerlendirilmesi
Murat Duranay, Özlem Özdemir, Serdar Güler, Zafer Ecemiş

  Tip 2 Diabetes Mellitus' lu ve Esansiyel Hipertansif Hastalarda Valsartanın Mikroalbüminüri ve GFR Üzerindeki Etkisi ve Diyabetik Nefropatinin Ayırıcı Tanısında Serum Cystatin C Düzeyi
Bülent Çağlar, İskender Dik, Ahmet Naci Aysu, Füsun Erdenen, Cüneyt Müderrisoğlu, Burhan Bedir

  Hemodiyaliz Hastalarında Farklı Diyaliz Membranlarının Polimorfonükleer Lökosit Oksidatif Stresi Üzerine Etkisi
Cem İlgen, Levet Yamanel, Fatih Bulucu, Volkan İnal, Ahmet Aydın, İ. Hakkı Koçar

  Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Peritonitlerle Serum Albümin Düzeyinin İlişkisi
Nevzat Yakışır, Füsun Erdenen, Mine Besler, Cüneyt Müderrisoğlu, Müjdat Canöz, Muharrem Coşkun

  Vezikoüreteral Reflü Tanısında Miksiyosistoüretrografinin Güvenilirliği
Önder Yavaşcan, Orhan Deniz Kara, Hakan Erdoğan, Nejat Aksu, Yahya Aydın, Murat Kanğın, Ömer Melik, Mustafa Dilek

Olgu Sunumu
  Posterior Üretral Valfe Bağlı Gelişen Kronik Böbrek Yetmezliği Vakası
Ferah Sönmez, Ayşe Tosun, Çağlar Acar, Ömer Öge, Burçin Özeren, Gülten İnan

Derleme
  Supplements of Keto Acids in Patients with Chronic Renal Failure
Vladimir Teplan

  Nefroloji Eğitim Standardizasyonu ve Akreditasyon
Oğuz Söylemezoğlu, Kamil Serdengeçti

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.