Diğer Sayılar: [ Önceki ]
2011, Cilt 20, Sayı 1
Araştırma
Postmenopozal Kadınlarda Sirkadiyen Kan Basıncı Ritmi ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki
Faruk TURGUT, Ayşe ÇARLIOĞLU, Mehmet KANBAY, Ebru UZ, Ali AKÇAY

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.04

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Kalan Böbrek İşlevlerine Biyouyumlu Solüsyonların Etkisi: Prospektif Gözlemsel Bir Çalışma
Sami UZUN, Savaş ÖZTÜRK, Vedat ÇELİK, Mehmet KÜÇÜK, Meltem GÜRSU, Zeki AYDIN, Ümit AVŞAR, Ümmü Zeynep AVŞAR, Mustafa YENİGÜN, Rümeyza KAZANCIOĞLU

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.05

Günlük Kan Basıncı Ritmi ile Serum Ürik Asit ve Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişki
Mehmet KANBAY, Faruk TURGUT, Ayşe IŞIK, Mustafa KÖROĞLU, Ali AKÇAY

DOI 10.5262/tndt.2011.2001.06

The Relationship Between Cognitive Function and Urinary Albumin Excretion in Type 2 Diabetic Patients
Barış AFŞAR, Rengin ELSURER, Tayfun EYİLETEN

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.07

Deneysel Peritonit Modelinde Oktreotid Ultrafiltrasyon Yetmezliğini Engelleyebilir
Ender HÜR, Devrim BOZKURT, Savaş SİPAHİ, Muhittin ERTİLAV, Bilgin ARDA, Can DUMAN, Sait ŞEN, Ali BAŞÇI, Fehmi AKÇİÇEK, Soner DUMAN

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.08

İmmünsupresif Tedavilere Dirençli Birincil Fokal Segmental Glomerulosklerozlu Hastalarda Takrolimusun Etkinliği
Mehmet USTA, Alparslan ERSOY, Cuma Bülent GÜL, Serdar KAHVECİOĞLU, İbrahim AKDAĞ, Mustafa GÜLLÜLÜ, Mahmut YAVUZ, Kamil DİLEK, Mustafa YURTKURAN

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.09

Association Between Asymmetric Dimethylarginine and the Severity of Coronary Artery Disease in Patients with Chronic Kidney Disease
Yusuf SELCOKİ, Murat AYDIN, Mustafa İKİZEK, Ferah ARMUTCU, Beyhan ERYONUCU, Mehmet KANBAY

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.10

Kronik Böbrek Hastalarında İntravenöz Demir Tedavisi, Oksidatif Stres ve N-asetilsistein'in Etkisi
Y. Serdar SAKİN, Murat KARAMAN, S. Ahmet AY, Cemal AKAY, Erdinç ÇAKIR, Cengizhan A ÇIKEL, Hilmi Umut ÜNAL, Ayşe EKEN, Kenan SAĞLAM, Kayser ÇAĞLAR

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.11

Comparison of Hospitalization and Survival Between Patients Treated With Renal Replacement Therapy
Murat MERAL, Ali ÇELİK, Özkan GÜNGÖR, Aykut SİFİL, Caner ÇAVDAR, Taner ÇAMSARI

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.12

Renal Transplant Alıcılarında Post-transplant anti-HLA Antikorların Sıklığı ve Risk Etkenleri
Burak SUVAK, Kenan KEVEN, Şule ŞENGÜL, İlhan KURULTAK, Acar TÜZÜNER, Selçuk HAZİNEDAROĞLU, Hüseyin TUTKAK

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.13

Böbrek Nakli Hastalarında Seçilmiş Olgularda Üreter Stent Kullanımının Ürolojik Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
Fazıl Tuncay AKİ, Artan KONİ, Mert GÜNAY, Said ELHAJ, Mehmet BAKKALOĞLU, İlhan ERKAN

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.14

Olgu Sunumu
Successful Treatment of Deep Cutaneous Zygomycosis Developing Early After Renal Transplantation
Bülent TOKGÖZ, İsmail KOÇYİĞİT, Orhan YILDIZ, Aydın ÜNAL, Murat H. SİPAHİOĞLU, Atilla ÇORUH, Işın SOYUER, Oktay OYMAK, Cengiz UTAŞ

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.15

Böbrek İşlevleri Bozuk İki Olguda Metotreksat Kullanımına Bağlı Pansitopeni Gelişmesi
Yusuf OĞUZ, Tayfun EYİLETEN, Murat KARAMAN, Seyid A hmet AY, Mahmut İlker YILMAZ

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.16

Focal Segmental Glomerulosclerosis in a Patient Associated with Kappa-Light Chain Disease
Dilek TORUN, Tuba CANPOLAT, Rüya ÖZELSANCAK

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.17

Wegener Granülomatozlu Olguda Böbrek Nakli Sonrası Erken Dönemde Polimikrobial Enfeksiyonlar
Funda COŞKUN, Sıtkı DİZDAR, Alpaslan ERSOY, Efnan ŞENTÜRK, Emel ASLAN, Halis AKALIN, Ercüment EGE

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.18

Bir Lupus Nefriti Hastasında Siklofosfamid Tedavisi Sonrası Gelişen Geri Dönüşümlü Posterior Lökoensefalopati Sendromu
Serkan YILDIZ, Aydın GÜÇLÜ, Eylem DEĞİRMENCİ, Yılmaz KIROĞLU, Nagihan YALÇIN, Veli ÇOBANKARA, Muammer TOPALOĞLU, Tuba ERÜRKER

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.19

Derleme
Türkiye'de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Rapor Özeti
Gültekin SÜLEYMANLAR, Nurhan SEYAHİ, Mehmet Rıza ALTIPARMAK, Kamil SERDENGEÇTİ

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.01

Uremic Pruritus: Still Itching
Ebru AŞICIOĞLU, Arzu KAHVECİ, Mehmet KOÇ, Çetin ÖZENER

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.02

Eski Hastalıklar İçin Yeni Fırsatlar: Akuaretikler (Vazopresin Reseptör Antagonistleri)
Gülçin KANTARCI, Gökçe DEMİRAN

DOI 10.5262/tndt.2011.1001.03

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.