Yazarlara Bilgi

YAYIN KURALLARI, YAYIN POLİTİKASI ve

Derginin Amacı

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon (TNDT) Dergisi, ulusal ve uluslararası ilgili tüm tıbbi kurum ve kişilere basılı ve elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Türkiye’de yapılan araştırmaların uluslararası bilim çevrelerine duyurulması, paylaşılması ve bu bağlamda Türkiye’nin tanıtılmasına katkıda bulunmayı misyon edindiğinden, özellikle özgün araştırma niteliğindeki yazıları yayınlamaya öncelik vermektedir.

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilecek makalelerde, Türk dergilerinde ve Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi’nde yayınlanmış makalelere de atıf yapılması önemsenmektedir.

Derginin Yayın Sıklığı

Türk Nefroloji Derneği yayın organı olan Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi yılda üç kez olmak üzere (Ocak, Mayıs, Eylül) dört ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, duyurusu önceden yapılmak koşuluyla özel sayılar çıkarabilir.

Yayın Dili

Dergide yazılar Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanır. Türkçe yazılarda Türk dilinin bütünlüğü korunmalı ve Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kılavuzu ve Türkçe Sözlüğü esas alınmalıdır.

Tıp terimlerinin kullanımında olabildiğince “Türkçe Bilim Terimleri”nin kullanımına özen gösterilmelidir. Bunun için Türk Dil Kurumu’nun “Hekimlik Terimleri Kılavuzu” temel kaynak kitap olmakla birlikte bu kitap elde edilemediğinde, “Ülke Tıp Terimleri Sözlüğü”nden yararlanılabilinir. Yazarlar içerikte değişiklik yapılmaması koşuluyla, Türkçe makalelerde editörlük tarafından yapılacak değişiklikleri önceden kabul etmiş sayılırlar.

İngilizce yazılar anlaşılır ve hatasız olmalıdır. Yayının kabulü halinde dergi dil editörü tarafından makale gözden geçirilmektedir.

Derginin Odak ve Kapsamı

Nefroloji, diyaliz, transplantasyon ve hipertansiyon alanındaki klinik ve deneysel araştırmalar, olgu sunumları ve literatür derlemeleri, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olmak şartıyla kabul edilir.

Derginin Bölümleri

TNDT Dergisi değerlendirmek ve yayınlamak üzere özgün araştırmaları, derleme yazılarını, olgu sunumlarını ve editöre mektupları kabul etmektedir.

Makale Türleri

Özgün Araştırmalar

Kaynaklar ve öz dışında 5000 sözcüğü geçmemelidir. Öz 200 sözcüğü geçmemelidir. Kaynak sayısında sınır yoktur. Mümkünse şekil ve tablolar eklenmelidir. Şekil ve tabloların toplam sayısı 8’i geçmemelidir.

İnsanlarla yapılan çalışmalarda yöntem kısmında etik konular başlığında varsa etik kurul onayının alındığı yer ve tarih belirtilmelidir. Yoksa etik kurul onayının neden gerekli olmadığı, etik gerekliliklerin (katılımcıların aydınlatılmış onamı, elde edilen bilgilerin gizliliği… gibi) nasıl yerine getirildiği açıklanmalıdır.

Derlemeler

Kaynaklar ve öz dışında 5000 sözcüğü geçmemelidir. Öz 200 sözcüğü geçmemelidir. Kaynak sayısında sınır yoktur. Mümkünse şekil ve tablolar eklenmelidir. Şekil ve tabloların toplam sayısı 4’ü geçmemelidir.

Olgu Sunumları

Olgu sunumu 1500 sözcüğü geçmemelidir. Öz 200 sözcüğü geçmemelidir. Kaynak sayısı 30 ile sınırlandırılmıştır. Araştırma olguları veya klinik olgular yorum ve tartışma amacıyla sunulabilir. Burada sunulan olgular için ilgili kişilerin/hastaların aydınlatılmış onamı alınmış olmalı veya söz konusu kişilerin tespit edilmesi mümkün olmayacak şekilde sunulmalıdır. Kamuya mal olmuş olgularda bu kural aranmaz.

Editöre Mektup

Editöre çeşitli konularda ve dergide yayınlanan yazılarla ilgili mektuplar yazılabilir ve yazarlarından cevaplandırılması istenebilir. Editöre mektuplar (en fazla 1000 kelime, tablosuz ve şekilsiz) olmalı ve mektup, tüm yazarlar tarafından imzalanmış olmalıdır. Bunların dergide yayınlanıp yayınlanmaması editörün yetkisindedir. Ayrıca dergide tıp alanındaki bilimsel toplantılar tarih, konu ve konuşmacıları duyurmak amacı ile yayınlanır.

Metin Düzeni

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi’ne gönderilen yazıların hemen işleme konulabilmesi için aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanması gereklidir. Şekil şartlarını yerine getirmeyen makaleler işleme alınmaz.

Dergide yayınlanmak üzere editöre gönderilen yazılar A4 sayfasının bir yüzüne Times New Roman, 12 punto, çift aralıkla ve kenarlarda 2.5’er cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar yazı içerisinde ilk geçtikleri yerde, parantez içinde, açık olarak yazılmalı, özel kısaltmalar yapılmamalıdır. Yazı içindeki 1-10 arası sayısal veriler yazıyla (Her iki tedavi grubunda, ......... ikinci gün .....), 10 ve üstü rakamla belirtilmelidir. Ancak, yanında tanımlayıcı bir takısı olan 1-10 arası sayılar rakamla (.... 1 yıl) cümle başındaki rakamlar da (Onbeş yaşında bir kız hasta......) yazıyla yazılmalıdır.

Yazılar aşağıda belirtilen sıra izlenerek düzenlenmelidir:

Başlık Sayfası: Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı, yazarların adları ve görevleri (akademik unvanları), hangi kuruluştan gönderildiği, varsa çalışmayı destekleyen kurum yazılmalıdır. Yazı daha önce herhangi bir kongrede tebliğ edilmişse yeri ve tarihi belirtilmelidir. Ayrıca bu sayfada yazışma yapılacak yazarın adı, soyadı, adresleri, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi açıkça yazılmalıdır.

Özler: Ayrı bir sayfaya Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı, başlıklar dâhil her biri 200 kelimeyi aşmamalıdır. Kısa bildirilerde öz bulunmaz. Öz, makaleyi yansıtacak nitelikte olmalı, önemli sonuçlar verilmeli ve bunların yorumu yapılmalıdır. Özde açıklanmayan kısaltmalar kullanılmamalı, kaynak gösterilmemelidir.

Türkçe ve İngilizce özler, bölümlü olmalı ve aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır:

Amaç/Objective, Gereç ve Yöntem(ler)/Material and Method(s), Bulgular/Results, Sonuç(lar)/Conclusion(s).

Anahtar Sözcükler: “Index Medicus: Medical Subject Headings” standartlarına uygun Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler bulunmalıdır. (http://www.nlm.nih.gov/mesh/authors.html) Anahtar sözcükler, her türlü yazıda Türkçe ve İngilizce özlerin altındaki sayfada 3-5 adet verilmelidir.

Bölümler: Özgün araştırma makalelerinde giriş, yöntem, olguların seçimi ve tanımlanması, teknik bilgi, istatistik, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümleri yer almalıdır. Olgu sunumlarında ise, giriş, olgu(ların) sunumu ve tartışma bölümleri yer almalıdır.

Bu bölümlerden sonra varsa araştırmaya veya makalenin hazırlanmasına katkıda bulunanlara ”teşekkür” yazılabilir. Teşekkürlere yazının sonunda kaynaklardan önce yer verilir. Bu bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır.

Kaynaklar

Kaynaklar yazının sonunda (Kaynaklar/References) başlığı altında metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılıp dizilmelidir. Metin içinde ise parantez içinde yazılmalıdır. Kaynakların listesiyle metin içinde yer alış sırası arasında bir uyumsuzluk bulunmamalıdır.

Aslı görünmeden diğer bir kaynak aracılığı ile bilgi edinilen kaynaklar numaralandırılmaz, zorunlu hallerde parantez içinde verilir. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar metinde belirtilmelidir. Kaynaklar aşağıdaki örneklerdeki gibi gösterilmelidir. Tüm yazarlar belirtilmeli “ve ark. - et al.” ibaresi kullanılmamalıdır.

Dergilerin isimleri Index Medicus’a uygun olarak kısaltılmış biçimde verilir. Index’e girmeyen dergi isimlerinde kısaltma yapılmaz.

Kaynakların Yazımı İçin Örnekler

Dergiler için:

Altun B, Soylemezoglu O, Tokgoz B, Yilmaz MI, Odabas AR, Koc M: Hemodialysis complications. Turk Neph Dial Transpl 2010; 70:1-4

Kitaplar için:

West JB: Respiratory Physiology (2nd ed). Baltimore: Williams and  Wilkins, 1974; 72-75

Kitaptan alınan bölümler için:

Sagawa K: Analysis of the CNS ischemic feed back regulation of the circulation. In: Reeve EB, Guyton AC (eds), Physical Basis of Circulation Transport. Philadelphia: WB Saunders,  1967; 129-139

Çevrim-içi makaleler için:

Abood S: Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [İnternet yayını]. 2002 Jun [atıf 12.08.2002];102(6). Erişim: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm PMID: 12394070

Index Medicus’ta yer almayan Türkçe kaynaklarda yukarıdaki örneklere uyulur, ancak dergi isimleri kısaltılmadan yazılır.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve şekiller metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalı, metinde geçtiği yere göre tablo/şekil numarası ve adı yazılıp, açıklamalarıyla birlikte metnin sonuna her sayfaya bir tane gelecek şekilde sıralanmalıdır. Tabloda verilen bilgiler metin içinde tekrarlanmamalı, başka kaynaktan alınan tablolar için izin alınmalıdır. Şekiller profesyonel olarak çizilmeli, fotoğraflanmalı veya fotoğraf kalitesinde dijital baskı olarak sunulmalıdır. Fotoğrafların ve resimlerin basılması gereken kısmı en az 9x13 cm boyutunda ve 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır.

Semboller, oklar ya da harfler fonla kontrast oluşturmalıdır. Mikroskopik resimlerde büyütme oranı ve kullanılan boyama tekniği belirtilmelidir.

Eğer insan fotoğrafı kullanılacaksa ya bu kişiler fotoğraftan tanınmamalıdır ya da yazılı izin alınmalıdır (Etik bölümüne bakınız). Şekil ve resimlerin yazıları altta, (1,2,3,....) rakamlarıyla birlikte yazılmalıdır. Şekiller metinde geçiş sıralarına göre numaralandırılmalıdır. Şekillerin metin içindeki yerleri belirtilmelidir. Metin içinde her şekile değinilmelidir.

Makalelerin Dergiye Gönderilmesi

Makaleler sisteme çevrimiçi yüklenmekte, e-posta ile gönderilen makaleler işleme alınmamaktadır. Makale göndermek için lütfen www.tndt.org adresini kullanınız.

Yayın Değerlendirme Süreci

Tüm makaleler (Özgün araştırmalar, Derlemeler, Olgu sunumları ve editöre mektup) aşağıdaki sürece tabidir:

Şekilsel kontrolün ardından derginin yazım kurallarına uyan makaleler editöre yönlendirilir. Tüm başvurular sorumlu editör tarafından derginin kapsam, amaç ve hedef kitlesine uygunluğu açısından değerlendirilir. Editör, Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi’ne gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise, gelen yazıyı yurtiçinden ve/veya yurtdışından hakemler ve yazarlar arasında körlük sağlanarak iki bağımsız hakeme yönlendirilir ve değerlendirmesinden geçirtir.

Hakemler gerek gördüğü takdirde, yazıda istenen değişiklikler yazarlar tarafından yapıldıktan sonra yayınlanmasına onay verir.

Dergi yönetim sistemine gelen çalışmalar en geç 2 hafta içerisinde aşağıdaki kriterlerde editör ve yayın kurulu ön değerlendirmesinden geçer;

1.   Derginin kapsam ve konu alanlarına uygunluğu,

2.   Dergi yazım kurallarına uygunluğu (Varsa makale şablonu, yazı karakteri, başlıklar, gönderme ve kaynakça stili v.b.)

3.   Yayın dili (öz, anahtar sözcüklerin yeterliliği, yapılandırılmış öz çevirisi v.b.).

Yayın kurulu tarafından yukarıda belirtilen ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre alanında uzman en az 2 hakeme gönderilir.

•     Çalışma niteliğine göre, hakemler standart değerlendirme formu üzerinde çalışmayı değerlendirir.

•     Ayrıca hakemler isterlerse tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da yayın kuruluna sunabilir.

•     Hakem değerlendirmeleri için süre 6 haftadır.

•     Çalışma hakeme gönderildikten sonra, en geç 2 hafta içerisinde değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna belirtir. Belirtmeyen hakemler çalışmadan alınarak yeni hakem ataması gerçekleştirilir.

•     Çalışmalar için hakem görüşleri yayın kurulunun nihai kararı vermesinde yol göstericidir. Nihai karar daima yayın kuruluna aittir.

•     Çalışma için hakemler 4 şekilde görüş belirtebilir;

- Yayın kabul edilebilir

- Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir (Düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı yayın kurulu tarafından kontrol edilerek karar verilir)

- Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isterim (Çalışma, yazarları tarafından gönderildikten sonra ikinci tur değerlendirmesine alınır)

- Yayınlanamaz (Red)

•     Hakem görüşleri doğrultusunda çalışmaya 3. veya 4. hakem atanabilir, bu süreç yukarda belirtilen süre ile aynı şekilde işler.

•     Hakem görüşleri doğrultusunda değerlendirmenin tamamlanmasının ardından hakem görüşleri yayın kurulunca incelenir (en fazla 2 hafta). Bu süreçte amaç yazarların makalelerini yayın standartlarına (ICJME) uygun hale getirmektir.

•     Yayın kurulu, hakem görüşleri ve önerileri doğrultusunda nihai kararı vererek, çalışma yazarlarına sonucu iletir.

Kabul edilen makaleler basım öncesinde prova baskı (“proof”) kontrolü için yazışma yazarına gönderilir, 48 saat içinde yanıt verilmelidir.

Yazılarda savunulan fikirlerin sorumlulukları yazarına aittir.

Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye ait olup, derginin izni olmadan kısmen de olsa aktarılamaz.

İntihal

Gönderilen yazılar intihal denetiminden geçirilerek değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme ile editör grubunun karar vermesine katkı sağlanmaktadır.

Son Kontrol Listesi

1)   Editöre sunum sayfası

a) Makalenin kategorisi

b) Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi

c) Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)

d) İstatistik kontrolünün yapıldığı (araştırma makaleleri için)

e) İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı

2)   Telif hakları devri formu

3)   Daha önce basılmış materyal (yazı, resim, tablo) kullanılmış ise izin belgesi

4)   İnsan öğesi bulunan çalışmalarda  “gereç ve yöntemler” bölümünde Helsinki Bildirgesi  prensiplerine uygunluk, kendi kurumlarından alınan etik kurul onayının ve hastalardan “bilgilendirilmiş olur” alındığının belirtilmesi.

5)   Hayvan ögesi kullanılmış ise “gereç ve yöntemler” bölümünde “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” prensiplerine uygunluğunun belirtilmesi.

6)   Kapak sayfası

a) Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı (tercihen birer satır)

b) Yazarlar ve kurumları

c) Tüm yazarların yazışma adresi, iş telefonu, GSM numarası, e-posta adresleri

7)   Özler: 200 sözcük (Türkçe ve İngilizce)

8)   Anahtar sözcükler: 3-5 arası (Türkçe ve İngilizce)

9)   Teşekkür

10) Kaynaklar

11) Tablolar – Şekiller

ETİK

Bilimsel Sorumluluk

Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır.

Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını telif hakkı devri formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar. Yazarların tümünün ismi yazının başlığının altındaki bölümde yer almalıdır.

Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “Teşekkür/Bilgiler” kısmında sıralanabilir. Teşekkür kısmında belirtilecek bu bireylerden de yazılı izin alınması gerekmektedir.

Etik Sorumluluk

Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1975 Helsinki Bildirgesi’nin 2000 yılında revize edilen İnsan Deneyleri Komitesi’nin (http://www.wma.netle/policy/b3.htm) etik standartlarına uymayı prensip edinmiş bir dergidir. Bu yüzden yayınlanmak üzere gönderilen yazılarda, belirtilen komitenin etik standartlarına uyulduğunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca gerekli olan yerel veya ulusal etik komitelerden alınan onay yazıları, yazı ile birlikte gönderilmelidir.

Yazarlar, makalenin yöntem(ler)  bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “bilgilendirilmiş olur” aldıklarını belirtmek zorundadırlar.

Çalışmada, “hayvan” kullanılmış ise yazarlar, makalenin yöntem(ler) bölümünde “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını, laboratuvar hayvanlarının bakımı ve kullanımı ile ilgili kurumsal ve ulusal rehberlere uyup uymadıklarını yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

Editör ve yayıncı, reklam amacı ile dergide yayınlanan ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kaynak sayfasında, kullanılan ticari ürün, ilaç, ilaç firması vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) bildirmek zorundadır.

Hastalar ve Çalışmaya Katılanların Gizlilik ve Mahremiyeti

Hastalardan izin alınmadan mahremiyet bozulamaz. Hastaların ismi, isimlerinin baş harfleri ya da hastane numaraları gibi tanımlayıcı bilgiler, fotoğraflar ve soy ağacı bilgileri vb. bilimsel amaçlar açısından çok gerekli olmadıkça ve hasta (ya da anne-baba, ya da vasisi) yazılı bilgilendirilmiş olur vermedikçe basılmazlar.

Bilgilendirilmiş olur alındığı da makalede belirtilmelidir.

Editör, Yazar(lar) ve Hakemlerle İlişkiler

Editör makalelerle ilgili bilgileri (makalenin alınması, içeriği gözden geçirme sürecinin durumu, hakemlerin eleştirileri ya da varılan sonuç) yazarlar ya da hakemler dışında kimseyle paylaşmaz.

Editör hakemlere değerlendirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri topluma açık bir şekilde makaleleri tartışamazlar. Hakemler değerlendirmelerini bitirdikten sonra, makalenin kopyalarını editöre göndermelidirler.

Yazarın ve editörün izni olmadan hakemlerin değerlendirmeleri basılamaz ve açıklanamaz. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilir. Bazı durumlarda editörün kararıyla ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Telif Hakkı Bildirimi

Yayınlanmak üzere Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliğini taşımalıdır.

Yazarlar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 22. maddesi gereğince çoğaltma, 23. maddesi gereğince yayma ve 25. maddesi gereğince her türlü taşıyıcı materyal üzerinde veya elektronik ortamda kamuya iletim haklarını Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Türk Nefroloji Derneği’ne devreder. Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, yayına kabul edilen çalışmalarının telif hakkını Türk Nefroloji Derneği’ne devretmek zorundadır. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Yayın Kurulu çalışmanın yayımlanması konusunda yetkilidir.

Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

-     Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmiş haklar,

-     Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,

-     Yazarın gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında, derginin kaynakçada belirtilmesi şartıyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı.

-     Çalışma künyesini ve tam metin erişim adresini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde kullanma hakkı.

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi’ne çalışma gönderecek yazarlar, “Telif Hakkı Devir Formu” belgesini doldurarak aşağıdaki adımları tamamlamalıdır.

1.   Telif hakkı devir formu çıktısı alınarak ıslak imzalanır, doldurulur ve taratılır,

2.   Taratılmış form çevrimiçi makale gönderim basamaklarında sistem üzerinde ek dosya yükleme adımında yüklenir,

3.   Aynı zamanda ıslak imzalı basılı form “Türk Nefroloji Derneği Şakayık Sokak Polat Apt. No: 79/1 80220-1 Nişantaşı, İstanbul, Türkiye” adresine “Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi” adına posta ile gönderilir (Gönderimler karşı ödemeli yapılmamalıdır).

Telif Hakkı Devir Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları kesin suretle yayınlanmayacaktır.

Açık Erişim Politikası

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi yayınlanma ile birlikte açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık Erişim Sağlama kapsamında Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi’nde yayınlanan tüm çalışmalara ücretsiz erişim sağlanabilir. Kaynak göstermek koşuluyla çalışmalar paylaşılabilir ve kullanılabilir.

Gizlilik Beyanı

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi dergi yönetim sistemine kaydolan yazar, hakem ve araştırmacıların, kayıt aşamasında paylaştıkları isim, kurum ve elektronik posta adresleri gibi bilgiler, bu derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacak, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

 

Yazışma Adresi:
Prof. Dr. Bülent Tokgöz
Erciyes University, Medical Faculty, Department of Nephrology,
Kayseri, Turkey
Tel : (+90 352) 437 93 49 • Faks: (+90 352) 437 58 07
E-posta : bulentto@gmail.com
Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.