2017, Cilt 26, Sayı 2
99 makale bulundu.
 • ESSANSIYEL VE RENAL PARENKIMAL HİPERTANSİYONDA ALDOSTERON SEVİYELERİ
       Dr. İ. KELEŞ1, Dr. A. ÖMER1, Dr. E. EREK2
 • DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT GLOMERULONEFRİT
       Dr. F. Müjgan AYNACI, Dr. Hilal MOCAN, Dr. Gülay KARAGÜZEL, Dr. Yakup ASLAN
 • HİPERTANSİF DİYALİZ HASTALARINDA KAPTOPRİL TESTİ
       Dr. Seyhun Kürşat1, Dr. Ercan Ok1, Dr. Mehmet Özkahya1, Dr. Soner Duman2, Dr. Abdülkadir Unsal1, Dr. Fehmi Akçiçek2
 • ÇOCUKLARDA SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİNDE BİR YILLIK DENEYİM
       Dr. Nejat Aksu, Dr. Hakan Erdoğan, Hemş. Sevginar Şentürk, Dr. Savaş Kansoy
 • İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISINDA DALDIRMA YÖNTEMLERİ (COUNTER ye ÇIPLAK GÖZ) İLE MİKROSKOBİK İNCELEMENİN ÖNEMİ
       Dr. Nejat Aksu, Dr. Sabri Dinçer, Dr. Hakan Erdoğan, Dr. Güldane Koturoğlu, Dr. Ramazan Çukan, Dr. Güzide Aksu, Dr. M. Coşkun Dorak, Dr. Savaş Kansoy
 • DISSEKAN AORT ANEVRİZMASINA BAĞLI AKUT RENAL YETMEZLİK
       Dr. F. Türkmen1, Dr. P. Seymen2, Dr. Z. Bicik1, Dr. G. Kılıçoğlu Uygur2, Dr. A. Özdemir1
 • ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA TAKAYASU ARTERİTİ VE RENAL OTOTRANSPLANTASYON
       Dr. Ayşe Öner1, Dr. Mehmet Haberal2, Dr. Gülay Demircin1, Dr. Ferhun Balkana3, Dr. Hikmet Bayhan4, Dr. Nurhayat Ecin1, Dr. Mehmet Bülbül1, Dr. Saygın Çuhadaroğlu2
 • ESANSİYEL HİPERTANSİF HASTALARDA İDRAR GLİKOZAMİNOGLİKAN ATILIMI
       Dr. Dilek Gogas1, Dr. Önder Ersöz1, Dr. Yasemin Budak3, Dr. Çetin Özener2, Dr. Sema Akalın1, Emel Akoğlu2
 • ÇOCUKLARDA A-V FİSTÜLÜN HEMODİNAMİK ETKİLERİ
       Dr. Nermin Betin, Dr. Sevgi Mir, Dr. Alphan Cura, Dr. Caner Kabasakal, Dr. Cüneyt Hoşcoşkun
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA İLK TEDAVİ SEÇENEĞİ NE OLMALIDIR?
       Dr. Sevgi Mir, Dr. Osman Dönmez, Dr. Caner Kabasakal, Dr. Ferah Sönmez, Dr. Alphan Cura
 • PROGRAMLI HEMODİYALİZ HASTALARINDA REKOMBİNANT İNSAN ERİTROPOİETİNİNİN TAM KAN VİSKOZİTESİNE ETKİSİ VE HİPERTANSİYONLA İLİŞKİSİ
       S. Ersan1, F. Türkmen2, Y. Özel1
 • E.COLİ'NİN NEDEN OLDUĞU ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞINDA DEĞİŞİKLİKLER
       Mesiha Ekim, Zarife Kuloğlu, Derya Aysev, Şükrü Cin
 • İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÇOCUKLARDA SIVI ALIM VE BOŞALTIM DİNAMİĞİNİN İDRAR YANGI BULGULARINA ETKİSİ
       Alper Soylu1, Nur Çabuk1, Salih Kavukçu2, Mehmet Türkmen2
 • TOPLUMUMUZDAKİ İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KIZ ÇOCUKLARINDA "TUVALET SONRASI TEMİZLİK YÖNTEMİNİN" SOSYOEKONOMİK YAPI VE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİSİ NEDİR?
       Nur Çabuk1, Alper Soylu1, Salih Kavukçu2, Mehmet Türkmen2
 • MİKROALBUMİNÜRİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA SİSTEMİK VE RENAL ENDOTEL ETKİLENME GÖSTERGESİ MİDİR?
       Saniye Şen1, Gülay Durmuş Altun2, Şükran Çiftçi2
 • ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA ERKEN RENAL ETKİLENME GÖSTERGELERİ
       Saniye Şen1, Şahin Çeçen1, Şeniz Sevinir1, Şükran Çiftçi2, Şentürk Çiftçi3
 • ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA İNSÜLİN, LEPTİN, C-PEPTİD ve LİPOPROTEİNLER
       Saniye ŞEN1, Ahmet SALTIK2
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ ÇOCUKLARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM KOMPLİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Gülendam Koçak1, Sevcan A. Bakkaloglu2, Semra Atalay3, Mesiha Ekim2, Necmiye Tumer2, Ayten İmamoğlu3
 • YAŞLI HIPERTANSIF HASTALARDA PSEUDOHIPERTANSIYON
       Yüksel Gökel1, Saime Paydaş2, Salim Satar1
 • HİPERTANSİF TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA LOSARTANIN KAN BASINCI VE MİKROALBÜMİNÜRİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Meltem Aylı1, Omaç Tüfekçioğlu2, Cüneyt Ensari2, Sakine Erbaşı2, Deniz Aylı2, İrfan Sabah2
 • HEDEF ORGAN KOMPLİKASYONSUZ ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA ENDOTEL VE VASKÜLER FONKSİYON BOZUKLUĞU
       Saniye Şen1, M. Emin Yılmaz3, Sedat Üstündağ1, Ş. Nur Azcan2
 • GENÇ NORMOTANSİF VE HİPERTANSİF BİREYLERDE AYAKTAN KAN BASINCI İZLEMİ SONUÇLARI
       Enes Murat Atasoyu1, Suat Ünver1, Yılmaz Cingözbay2, T. Rıfki Evrenkaya1, M.Yaşar Tülbek1
 • KOMPLİKE OLMAYAN TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN PATOGENEZİNDE HÜCRESEL, HUMORAL İMMÜNİTENİN VE FAGOSİTİK SİSTEMİN ROLÜ
       Ruhan Düşünsel1, Cihan Berkarda2, Fulya Tahan3, Türkan Patiroğlu1, Zübeyde Gündüz4
 • AMANITA PHALLOİDES ZEHİRLENMESİNDE HEMOPERFÜZYON: İKİ OLGU TAKDİMİ
       Osman Dönmez1, Merih Çetinkaya2, Gönül Emir3
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON SIKLIĞI VE VOLÜM KONTROLÜNÜN ÖNEMİ
       Lütfullah Altıntepe1, H. Zeki Tonbul1, Sibel Mil2, Süleyman Türk1, Mehdi Yeksan2
 • ESANSİYEL HİPERTANSİF HASTALARDA KAPTOPRİL TESTİNİN ÖNCEDEN BELİRLEYİCİLİĞİ
       Seyhun Kürşat, Bülent Özgür, Tamer Alıcı
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BÖBREK ABSESİ
       Aysun Karabay Bayazit1, Aytül Noyan1, Gökhan Tümgör1, Süreyya Soyupak2, Ali Anarat1
 • PRİMER HİPERTANSİYONDA TRANDOLAPRİL VE LOSARTAN TEDAVİSİNİN GLOMERÜLO-TUBÜLER FONKSİYONLARA ETKİSİ
       Sedat Üstündağ1, Saniye Şen1, Necdet Süt2, Şentürk Çiftçi3
 • KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE ETYOLO JİK DEĞERLENDİRME
       Harika ALPAY1, Nurdan YILDIZ2, Sevil ÖZÇAY3
 • SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA OFİS KAN BASINCI DÜZEYLERİ İLE AMBULATUVAR KAN BASINCI MONİTORİZASYONU DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Lütfullah Altintepe1, H. Zeki Tonbul1, Çetin Sözlü2, Ibrahim Güney2, Mehdi Yeksan2, Süleyman Türk1
 • SAPD HASTALARINDA SUBKLİNİK HÎPERVOLEMİNİN TESBIT EDİLMESİNDE BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZİ
       Ahmet Uğur Yalcin1, Timuçin Kasifoglu2
 • SPİNA BİFİD ALI ÇOCUKLARDA DİETİLEN TRİAMİN PENTAASETİK ASİT KLİRENSİ TEMEL ALINARAK SERUM SİSTATIİ C VE KREATİNİN DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Sevinç Çabukoğlu1, Harika Alpay2, Neşe Karaaslan Bıyıklı3, Onıid A. Noşari4, Güler Topçu5
 • HİPERTANSİYONUN RENAL KOMPLİKASYONLAR VE BÖBREK HASTALIĞININ PROGRESYONUNDAKİ ROLÜ
       Siren Sezer, Eyüp Külah, Fatma Nurhan Özdemir
 • ÇOCUKLARDA PRİMER HİPEROKZALÜRİYE BAĞLI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ
       Ali Delibaş, Özlem Erdoğan, Mehmet Bülbül, Kenan Bek, Gülay Demircin, Ayşe Öner
 • PRİMER HİPERTANSİYON: RENAL VASKÜLER DİSFONKSİYON
       Saniye Şen1, Sedat Üstündağ1, B. Murat Yalçın2, Gülcan Akbuğday1
 • HEMODİYALİZ VE SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KAN BASINCI KONTROLÜNÜN YETERLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Mehmet Koç, İ. Çetin Özener, Emel Akoğlu
 • KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BÜYÜMEGELİŞME VE BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ilmay Bilge, Banu Sadıkoğlu, Öznur Akdikmen, Yeşim Tola, Sevinç Emre, Aydan Şirin, Ayşegül Sucu
 • ÇOCUKLARDA MİKSİYOSİSTOÜRETROGRAFİ VE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ
       Önder YAVAŞCAN, Orhan Deniz KARA, Hakan ERDOĞAN, Yahya AYDIN, Murat KANĞIN, Sümer SÜTÇÜOĞLU, Nejat AKSU
 • KRONİK PERİTON DİYALİZİ PROGRAMINDAKİ ÇOCUKLARDA DÜŞÜK KALSİYUMLU DİYALİZ SIVILARININ PERİTONİT ÜZERİNE ETKİSİ
       Önder YAVAŞCAN, Orhan Deniz KARA, Hakan ERDOĞAN, Yahya AYDIN, Murat KANĞIN, Nejat AKSU
 • Beyaz Gömlek Hipertansiyonu ve Artmış Kardiyovasküler Risk
       Mustafa Balal1, Murat Çaylı2, Yahya Sağlıker1, Saime Paydaş1, Yaşar Sertdemir3, Mustafa fian2
 • Genç Hipertansif Erkek Hastalarda Multipl Renal Arter Varlığı ile Hipertansiyon İlişkisi
       Enes Murat Atasoyu1, T. Rıfkı Evrenkaya1, Suat Ünver1, Çınar Başekim2, M.Yaşar Tülbek1
 • Renal Arter Stenozu ve Anevrizma Birlikteliği ile Ortaya Çıkmış Bir Renovasküler Hipertansiyon Olgusu: Vaka Takdimi
       İhsan Ergün1, Şule Şengül1, Yakup Ekmekçi1, Sim Kutlay1, Tanzer Sancak2, Neval Duman1, Bülent Erbay1
 • Böbrek Nakli Hastalarında Hipertansiyon ve Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir bir Nedeni
       Funda SAĞLAM1, Ali ÇELİK1, Aykut SİFİL1, Caner ÇAVDAR1, Koray ATİLA2, Aytaç GÜLCÜ3, Seymen BORA2, Hüseyin GÜLAY2, Süleyman MEN3, Taner ÇAMSARI1
 • Polikistik At Nalı Böbrekli Hipertansif Bir Vaka
       Alper KIRKPANTUR1, Bülent ALTUN2, Mahmut İlker YILMAZ1, Müjdat YENİCESU1
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Yapan Bir Hastada Başarılı bir Gebelik
       Nilüfer OĞUZHAN, Aydın ÜNAL, Feridun KAVUNCUOĞLU, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK , Cengiz UTAŞ
 • Çocukluk Çağında Tümör Lizis Sendromu
       Selçuk Yüksel, Mesiha Ekim, Fatoş Yalçınkaya
 • Genç Bir Hastada Ektopik Böbrek Yerleşimi ve Böbrek Arter Anomalisi
       Neslihan Soysal1, Kutsi Köseoğlu2, H. Meltem Sönmez1, Can Zafer Karaman2
 • Çocuklarda Böbrek Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: On Bir Yıllık Süre
       Önder Yavaşcan1, Nejat Aksu1, Hakan Erdoğan2, Orhan Deniz Kara1, Tuba Tuncel Çerçi1, Sait Şen3, Gülçin Başdemir4
 • İnsidental Renal Arter Darlığı Olan Bir Vaka ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Kübra Kaynar1, Semih Gül1, Hasan Dinç2, Bülent Yıldız3, Şükrü Ulusoy1
 • Periton Diyalizinin Nadir Bir Komplikasyonu: Mesane Delinmesi
       Hasan Altun1, Oktay Banlı1, Ayşegül Öztemel2, Osman Gül3
 • Sağlıklı Çocuklarda Tuz Tüketimi, Kan Basıncı ve Kardiyovasküler Hastalık İlişkisi
       Belde Kasap1, Özlem Bekem2, Alper Soylu1
 • Diyalize Giren Kronik Renal Yetmezlikli Olguda Bir Renal Arter Stenozunun Tespiti ve Tedavisi ile Diyalizin Sonlandırılması
       Garip Şahin1, Mehmet Soydan1, Tamer Kaya2
 • Çocuklarda Kronik Böbrek Yetersizliği ve Anemi
       Harika Alpay, Neşe Karaaslan Bıyıklı
 • Esansiyel Hipertansif Hastalarda Serum Leptin Seviyesi ve Endotel Fonksiyonu Arasındaki İlişki
       Hüseyin Koçak1, Dilek Yavuz2, Ersan Altun3, Önder Şirikçi4, Serhan Tuğlular5, Emel Akoğlu5, Çetin Özener5
 • Hastahane Sfigmomanometrelerinin Ölçüm Değerleri Doğru mu?
       Nevzat SELİM1, Emre ERDEM2, Türkan AYDOĞDU2, Aysel SARI1, Ragıp KADI1, Cem BİÇEN1, Tekin AKPOLAT2
 • Merkezimizdeki Pediatrik Akut Diyaliz Deneyimleri
       Belde KASAP1, Mehmet TÜRKMEN1, Alper SOYLU1, Mert AKAN2, Eyüp HAZAN3, Tolga KÖROĞLU4, Nuray DUMAN5, Salih KAVUKÇU1
 • Çocuk Hemodiyaliz Hastalarında Mikrocerrahi ile Oluşturulan Arteriovenöz Fistüller
       Ömer ULULAR1 Kanat ÖZIŞIK1, Zeki TEMİZTÜRK1, Ali BULUT1, Mehmet BÜLBÜL2, Özlem ERDOĞAN2
 • Postmenopozal Kadınlarda Sirkadiyen Kan Basıncı Ritmi ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki
       Faruk TURGUT1, Ayşe ÇARLIOĞLU2, Mehmet KANBAY1, Ebru UZ1, Ali AKÇAY1
 • Günlük Kan Basıncı Ritmi ile Serum Ürik Asit ve Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişki
       Mehmet KANBAY, Faruk TURGUT, Ayşe IŞIK, Mustafa KÖROĞLU, Ali AKÇAY
 • Bifosfonatların Pediatrik Nefrolojide Kullanımı Pediatride Bifosfonatlar
       Nurdan YILDIZ, Harika ALPAY
 • Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Gebelerde Hipertansiyon Sıklığı
       Haydar ERSOY1, Oktay Sarı1, Ümit AYDOĞAN1, Halil AKBULUT1, Kurtuluş ÖNGEL3, Müfit Cemal YENEN2, Kenan SAĞLAM1
 • Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuvar mı?
       Hasan MİCOZKADIOĞLU
 • Renal Parenkimal Skar ve Reflü Nefropatisi
       İbrahim GÖKÇE1, Harika ALPAY2
 • Yeni Tanı Konmuş ve Tedavi Edilmemiş İzole Kan Basıncı Yüksekliği Olan Hastalarda Oksidatif DNA Hasarı: Olmesartanın Akut Etkisi
       Ahmet KIYKIM1, Mahmut SEYHANLI1, Kenan TURGUTALP1, Mehmet HOROZ1, Türkay ÖZCAN1
 • İdiyopatik Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu
       Abdullah ŞUMNU1, Meltem GÜRSU1, Zeki AYDIN1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Emel TATLI1, Işın KILIÇASLAN2, Savaş ÖZTÜRK1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3
 • Penis Tutulumu ve Henoch-Schönlein Purpurası: Olgu Sunumu
       Önder YAVAŞCAN, Tuğçe ÇELİK, Murat ANIL, Belde KASAP DEMİR, Nejat AKSU
 • Çocukluk Yaş Grubunda Çift Toplayıcı Sistem
       Belde KASAP1, Alkan BAL2, Caner ALPARSLAN2, Murat ANIL2, Ayşe Berna ANIL2, Önder YAVAŞCAN1, Nejat AKSU1
 • Gece Sistolik Kan Basıncı Yükselmelerinin Santral Hemodinamikler ve Arteriyel Sertleşme ile İlişkisi
       Gülperi ÇELİK, Ali GÜNDOĞDU, Rengin ELSÜRER AFŞAR, Fatih ŞAHİN
 • 2005–2010 Yılları Arasında Nefroloji Bölümünde Takip Edilen Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının Geriye Dönük Analizi
       Salim ÖZENÇ1, Mahmut İlker YILMAZ2, Murat ÇELİKTEPE1, Cengizhan AÇIKEL3, Kenan SAĞLAM1, Ümit AYDOĞAN1
 • Sekonder Hipertansiyon Nedeni Olarak Primer Hiperparatiroidi
       Mehmet GÜNDÜZ1, Ekrem DOĞAN1, Ercan GÜNDÜZ2, Hayriye SAYARLIOĞLU1
 • IgA Nefropatili Çocukların Oxford Sınıflamasına Göre Değerlendirilmesi
       Kenan YILMAZ1, İsmail DURSUN1, Ruhan DÜŞÜNSEL1, Zübeyde GÜNDÜZ1, M. Hakan POYRAZOĞLU1, Sibel YEL1, Hülya AKGÜN2
 • Yeni Tanı Almış Tip 2 Diyabetik Hastalarda 24 Saatlik İdrarda Sodyum Atılımı ile İlişkili Olan Demografik, Klinik ve Laboratuvar Parametrelerin Değerlendirilmesi
       Barış AFŞAR1, Alper KIRKPANTUR2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Rekombinan İnsan Eritropoetin-α ile İlişkili Hipertansiyonda Endotelinin ve Prostasiklinin Rolü
       Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Mahmut DALMAZ1, Mehdi YEKSAN1, İdris AKKUŞ2, Süleyman TÜRK1
 • Değişik Seviyelerde Böbrek Fonksiyonu Olan Yeni Tanı Almış Hipertansif Hastalarda Paratiroid Hormon, İnsülin Direnci ve Kan Basıncı Arasındaki İlişki
       Barış AFŞAR1, Alper KIRKPANTUR2
 • Çocuk Hastada IgA Nefropatisi ve Psöriasis
       Kibriya FİDAN1, Anıl ER2, Bahar BÜYÜKKARAGÖZ1, Erdem VARGÖL3, Leyla MEMİŞ3, Oğuz SÖYLEMEZOĞLU1
 • Yeni Tanı Almış Yetişkin Hipertansif Hastalarda, Amlodipin ve Valsartan Tedavisinin Kemik Yapım-Yıkım Belirteçleri ve OPG/RANKL/RANK Sistemi Üzerine Etkisi; Hangisi daha Faydalı?
       Mehmet İlkin NAHARCI1, Murat KARAMAN2, Seyid Ahmet AY2, Serkan TAPAN3, İlker TAŞÇI1, Umut SAFER1, Nuri KARADURMUŞ2, Ergun BOZOĞLU1, Hüseyin DORUK1, İsmail KURT3, Mustafa ÇAKAR2, Mustafa DİNÇ2
 • Erken Evre Hipertansif Retinopati; Gerçekten Önemli mi?
       Murat KARAMAN1, Seyid Ahmet AY2, Yalçın BOZKURT3, Ümit YOLCU4, Ömer KURT5, Fatih BULUCU5, Levent YAMANEL5, Kenan SAĞLAM5, Halil YAMAN6
 • Takrolimusa Bağlı Posterior Geri Dönüşümlü Ensefalopati Sendromu (PRES)
       Seçil CONKAR, Caner KABASAKAL, Sevgi MİR
 • İskemik Kalp Hastalarında Renal Arter Darlığı
       İsmail ATES1, Şeref ULUCAN2, Mehmet DOĞRU1, Zeynettin KAYA2, Anıl AKTAŞ SAMUR3, Havva Asuman YAVUZ4
 • Transplant Renal Arter Stenozlu Olguda Gecikmiş Tanı, Doğru Tedavi
       Ayhan HASPULAT, Tolga YILDIRIM, Ebru GÖK OĞUZ, Özgür MERHAMETSİZ, Zafer ERCAN, Özlem YAYAR, Güner KARAVELİ GÜRSOY, Hadim AKOĞLU, İbrahim AKDAĞ, Deniz AYLI
 • Böbrek Hastalığının Mirasından Kaçınma: Çocukluk Çağına Odaklanma
       Julie R INGELFİNGER, Kamyar KALANTAR-ZADEH, Franz SCHAEFER
 • Kardiyak Otonomik Nöropati ve Primer Hipertansiyonun Komplikasyonları: Otonomik Nöropati Bir Sebep mi ya da Bir Sonuç mu?
       Seyid Ahmet AY1, Fatih BULUCU1, Murat KARAMAN2, Kamil BAŞKÖY3, Mustafa ÇAKAR1, Turgay ÇELİK4, Şevket BALTA4, Said DEMİRKOL4, Murat ÜNLÜ4, Ömer KURT1, Erol ARSLAN1, Ümit YOLCU5, Kenan SAGLAM1
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
       Abdülmecit YILDIZ1, Saim SAĞ2, Ayşegül ORUÇ1, Yavuz AYAR1, Bülent GÜL3, Nimet AKTAŞ4, Fethullah AYDIN5, Alparslan ERSOY1, Mahmut YAVUZ1, Mustafa GÜLLÜLÜ1, Kamil DİLEK1
 • Travmatik Hematom Sonrası Page Böbrek
       Feyza BORA1, Fatih YILMAZ2, Hüseyin KOÇAK3, Ayhan DİNÇKAN4, Fevzi ERSOY3, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Hipokalemi, Metabolik Alkaloz ve Hipertansiyon ile Başvuran Bir Çocukta Renal Arter Darlığı ve Anevrizması
       İbrahim GÖKCE1, Başak Fatma BÖLÜKBAŞI2, İbrahim BUĞUR2, Serçin GÜVEN1, Neslihan Çiçek DENİZ1, Ülger ALTUNTAŞ1, Nurdan YILDIZ1, Rabia ERGELEN3, Feyyaz BALTACIOĞLU3, Harika ALPAY1
 • Periton Diyalizi Hastasında Perikardiyal Diyalizat Kaçağı
       Seçil Arslansoyu ÇAMLAR1, Alper SOYLU1, Şeyma Şebnem MUMCU2, Mustafa KIR3, Tuğra GENÇPINAR4, Salih KAVUKÇU1
 • Obez Çocuklarda Hipertansiyon ve Böbrek Hasarlanması
       İlknur GİRİŞGEN1, Ferah SÖNMEZ2, Çiğdem YENİSEY3, İmran ÖMÜRLÜ KURT4
 • Hemodiyaliz Hastalarında İntradiyalitik Hipertansiyon Prevelansı ve İlişkili Risk Faktörleri
       Pınar MESCİGİL1, İlhan KURULTAK2, Reyhan CA LAYOĞLU3, Şehsuvar ERTÜRK4
 • Nefrotik Sendromlu Çocuk Hastada Polinöropati, Miyopati ve Hepatit Birlikteliği
       Elif BAHAT ÖZDOĞAN1, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Erdal IRMAK1, Sevdegül MUNGAN2, Murat ÇAKIR1, Sibel GAZİOĞLU3
 • PRES Tablosuyla Gelen Erkek Hastada Yeni Tanı Lupus Nefriti
       Elif İNANÇ1, Suna AKDAĞ1, Sabriye DEMİRHAN ÖZÇEKİÇ2, Hasan BASİR1, Burak AĞAOĞLU1, Tuğba YILMAZ1, Ahmet Fazıl GÖRGEL1, Sevgi BAKARIŞ3, Mehmet Akif SARICA4, Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1
 • Obezite ve Hipertansiyon Üzerine Çok Merkezli Bir Aile Hekimliği Araştırması
       Hakan DEMİRCİ1, Ufuk AYDIN2, Gökhan OCAKOĞLU33, Selcuk KANAT4, Koncuy ENİŞTE5
 • Başvuru Zamanında Çocuklarda Evre 5 KBH Oranının Azalması: Türkiye’ nin Batısında Tek Merkez Deneyimi
       Caner ALPARSLAN1, Önder YAVAŞCAN1, Hakan ERDOĞAN2, Orhan Deniz KARA3, Alkan BAL4, Elif Perihan ÖNCEL1, Nejat AKSU1
 • Hemodiyaliz Hastalarının Hipertansiyon Yönetimine İlişkin Evde Yaptıkları Uygulamalar
       Feray GÖKDOĞAN1, Duygu KES2, Gülay TURGAY3, Döndü TUNA4
 • Ondokuz Aylık Erkek Bir Hastada Olağandışı Fibriler Glomerülonefrit: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Cengiz ZEYBEK1, Ahmet BOLAT2, Halil ORMAN3, İbrahim YAVAN4, Ayhan ÖZCAN5
 • Enürezis ile Başvuran Erkek Çocukta Kronik Böbrek Hastalığı: Gülümsemenin Ardındaki Tanı
       Belde Kasap DEMİR1, Robert HALL2, William G NEWMAN2
 • Renovasküler Hipertansiyon Şüphesi Olan Hastalarda Klinik İpuçlarının Değerlendirilmesi
       Nihan TEKKARIŞMAZ1, Dilek TORUN1, Uğur ÖZKAN2, Ayşegül ZÜMRÜTDAL3, Fatma Nurhan ÖZDEMIR ACAR4
 • Ev Hemodiyalizinde Çocuk Hasta Deneyimi: Olgu Sunumu
       Eren SOYALTIN1, Önder YAVAŞCAN1, Caner ALPARSLAN1, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Demet ALAYGUT1 Elif Perihan ÖNCEL1, Fatma MUTLUBAŞ1, Belde KASAP DEMIR2
 • Koroner Arter Hastalığı Olan Bir Hastada Düşük Doz Asetilsalisilik Asit Tedavisi ile İlişkili Hiperkalemi ve Kontrolsüz Hipertansiyon: Olgu Sunumu
       Muammer BILICI1, Fatih YILMAZ22, İbrahim İlker ÖZ3, Sevil UYGUN İLIKHAN1, Başak DELIKANLI ÇORAKÇI1, Yasin ÖZTÜRK1, Ali BORAZAN4
 • Çocuklarda Aletli Periton Diyalizi Tedavisinde Nadir Görülen Bir Peritonit Etkeni: Pseudomonas Putida
       Belde KASAP DEMIR1,2 Caner ALPARSLAN2, Fatma MUTLUBAŞ2, Önder YAVAŞCAN2, Duygu ERTAN3, Demet ALAYGUT2, Serdar SARITAŞ3, Nejat AKSU2
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.