2017, Cilt 26, Sayı 3
33 makale bulundu.
 • POSTTRANSPLANT DİYABETES MELLİTUS
       Dr. Ercan Ok1, Dr. Mahmut Töbü2, Dr. Göktuğ Önder2, Dr. Seyhun Kürşat1, Dr. Yaman Tokat3, Dr. Fehmi Akçiçek1, Dr. Cüneyt Hoşçoşkun3, Dr.Ali Başçı1
 • DİYABETİK HASTALARDA SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZ TEDAVİSİ
       Dr. Taner Çamsar, Dr. Caner Çavdar
 • DENEYSEL DİYABET MODELİNDE NEFROPATİNİN ERKEN DÖNEMİNDE SPESİFİK ANJİOTENSİNII RESEPTÖR ANTAGONİSTİ LOSARTANIN ETKİLERİ
       Halil Önder ERSÖZ1, Dilek GOGAS1, Yasemin BUDAK2, Sema AKALIN1
 • FAMİLİAL HİPOMAGNEZEMİK HİPERKALSİÜRİYE BAĞLI KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ (VAKA TAKDİMİ)
       Ali Rıza Odabaş1, Ramazan Çetinkaya1, Yılmaz Selçuk1, Hasan Kaya2, Unsal Coşkun3
 • Konvansiyonel veya İntensif İnsülin Tedavisi Gören Diyabetli Hemodiyaliz Hastalarında Biyokimyasal Parametreler
       Melike Betül ÖĞÜTMEN1, Hasan KOÇ2, Kıvanç GÜNERİ2, Mine GÜMÜŞTEKİN2, Cevahir KOÇ2
 • Tip 2 Diyabetes Mellitusu Olan Bir Hastada Akut Eksudatif Diffüz Proliferatif Glomerulonefrit
       Alper KIRKPANTUR, Gürkan ÇELEBİ, Tayfun EYİLETEN, Mahmut İlker YILMAZ, Kayser ÇAĞLAR, Yusuf OĞUZ, Ayhan ÖZCAN, Abdülgaffar VURAL, Müjdat YENİCESU
 • Ciddi Hiponatremi ile Başvuran Sheehan Sendromu Olgusu
       Ramazan Danış1, Şehmus Özmen2, Ergun Parmaksız2, Cihan Akgül Özmen3, Orhan Yazanel1
 • Erdosteinin Diyabetik Ratlarda Böbrek Hasarı Üzerine Koruyucu Etkisi
       Faruk TURGUT1, Ayşe ÇARLIOĞLU2, Rabia ALKAN3, Derya AKDENİZ3, Hacer HALTAŞ4, Özlem ŞAHİN BALÇIK5, Ebru UZ1, Ömer Faruk KARATAŞ6
 • Düzenli Hemodiyalize Giren Hastada Diabetik Üremik Bazal Ganglion Tutulumu
       Orçun ALTUNÖREN1, Berna KAYA2, Hayriye SAYARLIOĞLU1, Mustafa GÖKÇE2, Ekrem DOĞAN1
 • Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi
       Gürsel YILDIZ, Mansur KAYATAŞ, Ferhan CANDAN
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının 5 Yıllık Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi
       Kültigin TÜRKMEN, Ahmet TUNÇ, Yalçın SOLAK, Süleyman TÜRK
 • Renal Ünitelerce Bilinen Hastalar Kronik Hemodiyalize Nasıl Başlar?
       Muhammad N RAZA, Chris RK DUDLEY
 • İdiyopatik Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu
       Abdullah ŞUMNU1, Meltem GÜRSU1, Zeki AYDIN1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Emel TATLI1, Işın KILIÇASLAN2, Savaş ÖZTÜRK1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3
 • Yeni Tanı Almış Tip 2 Diyabetli Hastalarda Gündüz, Gece ve 24 Saatlik Nabız Hızları ile İdrar Albumin ve Protein Atılımı Arasındaki İlişki
       Barış AFŞAR
 • Ender Bir Hiponatremi Nedeni: Bira Potomania
       Gökhan SARGIN1, Hakan AKDAM2, Harun AKAR2, Yavuz YENİÇERİOĞLU2
 • 2005–2010 Yılları Arasında Nefroloji Bölümünde Takip Edilen Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının Geriye Dönük Analizi
       Salim ÖZENÇ1, Mahmut İlker YILMAZ2, Murat ÇELİKTEPE1, Cengizhan AÇIKEL3, Kenan SAĞLAM1, Ümit AYDOĞAN1
 • Yeni Tanı Almış Tip 2 Diyabetik Hastalarda 24 Saatlik İdrarda Sodyum Atılımı ile İlişkili Olan Demografik, Klinik ve Laboratuvar Parametrelerin Değerlendirilmesi
       Barış AFŞAR1, Alper KIRKPANTUR2
 • Diyabetik Nefropatili Hastalarda Proteinüriye Bağlı Hemostatik Değişiklikler
       Sultan ÖZKURT1, Ahmet MUSMUL2, Gökhan TEMİZ1, İbrahim DOĞAN3, Mehmet SOYDAN1
 • İnfantlarda Sistemik Oksalozis: İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Zübeyde GÜNDÜZ1, Funda BAŞTUĞ1, Sebahat TÜLPAR1, Hakan POYRAZOĞLU1, Hülya AKGÜN2, Ruhan DÜŞÜNSEL1
 • Diyabetik Ratlarda Karaciğer, Böbrek ve Pankreas Hasarında Zofenoprilin Etkisi
       Ayşe ÇARLIOĞLU1, Derya AKDENİZ2, Rabia ALKAN2, Ebru UZ3, Hacer HALTAS4, Faruk TURGUT3, Sema UYSAL5
 • Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Diyabet
       Birkan BOZKURT
 • Güncel Gelişmeler Işığında Hiponatremi ve Yönetimi
       Simge BARDAK, Kenan TURGUTALP, Serap DEMIR, Ahmet KIYKIM
 • Abo Kan Grupları Diyabetik Nefropati ile İlişkilidir
       Aydın ÜNAL1, İsmail KOÇYİĞİT1, Semih YILMAZ2, Bülent ESER3, Ferhan ELMALI4, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1
 • Diyabetik Nefropatili ve Diyabetik Olmayan Proteinürili Olgularda Plazma ve Tükürük İrisin Düzeyleri
       Ali GÜREL1, Hasan ATLI2, Deccane DÜZENCİ2, Süleyman AYDIN3, Ayhan DOĞUKAN2
 • Birinci Basamakta Diyabetik Hasta Bakım Kalitesinin Değerlendirilmesi
       Selçuk MISTIK1, Ülkü Elif DEMİR1, Sinan DEMİR2
 • Kronik Pankreatite İkincil Gelişen Oksalat Nefropatisi: Olgu Sunumu
       Nergiz BAYRAKCI1, Nihal ÖZKAYAR1, Aysel ÇOLAK2, Müge EREK ERSÖZEN1, Ebru GÖK OĞUZ3, Fatih DEDE1
 • Kalp Yetersizliği ve Hipervolemik Hiponatremisi Olan Bir Hastada Tolvaptan Tedavisi ile Ultrafiltrasyonun Kesilmesi
       Saim SAĞ1, Özlem KARAKAŞ2, Ahmet Bilgehan ŞAHİN3, Abdülmecit YILDIZ4, Bülent ÖZDEMİR1
 • Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni: Brusella Ensefalitine Bağlı Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı
       Didem DEMİRCİOĞLU1, Orçun ALTUNÖREN1, Haydar ÜRÜN2, Hatice Tuba GÜNGÖR3, Tuğba YILMAZ1, Özkan GÜNGÖR1
 • Lityumun İndüklediği Nefrojenik Diyabetes İnsipitus ve Böbrek Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu
       Veysel KIDIR, Atila ALTUNTAŞ, Salih İNAL, Mürüvvet AYBEK, Mehmet Tuğrul SEZER
 • Hiponatremik ve Normonatremik Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Osteoporoz: 12 Aylık Retrospektif Analiz
       Mümtaz TAKIR, Ali BAKAN, Sema TAYMAZ TAHRA, Osman KÖSTEK, Aybala EREK, İlyas DURAN, Sibel BAKAN, Ömer Celal ELÇİOĞLU, Kübra BAHAT, Ali Rıza ODABAŞ, Mehmet KANBAY
 • Diyabeti ve Evre 3b veya Daha İleri Derecede (tGFH < 45 mL/dk) Kronik Böbrek Hastalığı Olan Hastaların Tedavisine İlişkin Avrupa En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu
       Bülent Tokgöz
 • Mikroalbüminürisi Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Ekshale Soluk Havası İnflamatuvar Belirteç Düzeyleri ve Solunumsal Parametreler
       Nilgün SAVAŞ1, Ertuğrul ERKEN2 Faruk KUTLUTÜRK3, Ayşe YILMAZ4, Süheyla UZUN KAYA1, Ayşe Kevser DEMİR1, Banu ÖZTÜRK5
 • Hiponatremi ve Akut Böbrek Hasarının Nadir Bir Nedeni: Leptospirozis
       Mürşide Esra DÖLARSLAN1, Simge BARDAK2, Kenan TURGUTALP1, Serap DEMIR1, Ahmet Alper KIYKIM1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.