2018, Cilt 27, Sayı 3
82 makale bulundu.
 • İNSÜLİNE BAĞIMLI OLMAYAN DIABETES MELLİTUS'DA MİKROALBÜMİNÜRİ VE İDRAR AMİLAZI
       Dr. Ç. ÖZENER, Dr. A. BEDİR, Dr. K. EMERK, Dr. E. AKOĞLU
 • TİP 2 DİABETİK HASTALARDA NEFROPATİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNDE PLAZMA ENDOTELİN-1 DÜZEYLERİ
       Dr. H. Önder ERSÖZ, Dr. Osman ÖZDOĞAN, Dr. Çetin ÖZENER, Dr. Nacide ERCAN, Dr. Emel AHOĞLU
 • DİABETİK RAT MODELİNDE KISA SÜRELİ DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİN TEDAVİSİNİN RENAL ETKİLERİ
       Dr. Dilek Gogas1, Dr. Yasemin Budak2, Dr. Önder Ersöz1, Dr. Çetin Özener1, Dr. Oğuzhan Deyneli1, Dr. Kaya Emerk1, Dr. Emel Akoğlu1
 • HEMODİALİZ HASTALARINDA YÜKSEK DOZ 1.25 (OH)2 KOLEKALSİFEROL UYGULAMASI VE KULLANILAN DEĞİŞİK MEMBRANLARIN SERUM PARATİROİD HORMON (PTH) DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Dr. Mediha Boran, Dr. Erdal Doruk, Dr. Faruk Gönenç, Dr. Selahattin Çetin
 • HIZLI SEYİRLİ, KRESENTİK IgA NEFROPATİLİ BİR OLGU
       Dr. Mahmut Yavuz1, Dr.Keriman Tınaztepe2, Dr.Mustafa Güllülü1, Dr.Alpaslan Ersoy1, Dr.Kamil Dilek1, Dr.Mustafa Yurtkuran1
 • DİYABETİK HASTALARDA SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZ TEDAVİSİ
       Dr. Taner Çamsar, Dr. Caner Çavdar
 • DENEYSEL DİYABET MODELİNDE NEFROPATİNİN ERKEN DÖNEMİNDE SPESİFİK ANJİOTENSİNII RESEPTÖR ANTAGONİSTİ LOSARTANIN ETKİLERİ
       Halil Önder ERSÖZ1, Dilek GOGAS1, Yasemin BUDAK2, Sema AKALIN1
 • EGE BÖLGESİNDE HANTAVİRÜS İLE İLİŞKİLİ NEFROPATİ RİSKİ NEDİR?
       Dr. Salih Kavukçu1, Dr. Mehmet Türkmen1, Dr. Şinasi Salman1, Dr. Alper Soylu2, Dr. Taner Çamsan1
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE KARBONHİDRAT METABOLİZMASI VE PARATHORMON İLİŞKİSİ
       Süheyla Apaydın1, Mehmet Rıza Altıparmak1, Sernaz Uzunoğlu1, Pınar Kadıoğlu2, Rezzan Ataman1, Kamil Serdengeçti1, Ekrem Erek1, Uğur Ülkü1
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ARALIKLI ORAL VE İNTRAVENÖZ 1.25 (OH)2 CHOLECALCIFEROL (CALCITRIOL) TEDAVİSİ
       Ş.Sindel1, Ü.Derici1, T.Arinsoy1, M.Bali1, H.Özdemir2, E.Hasanoğlu3
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA PARATİROİD HORMONUN SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARINA ETKİSİ
       M. Deniz Aylı1, Omaç Tüfekçioğlu2, Candan Özen2, Sakine Erbaşı2, Nurcan Arat2, İrfan Sabah2
 • PEDİATRİK SAPD VE PREDİYALİZ HASTALARINDA KARBONHİDRAT VE LİPİD METABOLİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Sevcan A. Bakkaloğlu1, Mesiha Ekim1, Necmiye Tümer1, Gönül Öcal2, Merih Berberoğlu2, Kenan Köse3
 • NEFROTİK SENDROM İLE SEYREDEN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ
       T.Rıfkı Evrenkaya1, E. Murat Atasoyu1, E. Gökhan Kandemir2, Ahmet Öztürk2, M. Yaşar Tülbek1
 • ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA ERKEN RENAL ETKİLENME GÖSTERGELERİ
       Saniye Şen1, Şahin Çeçen1, Şeniz Sevinir1, Şükran Çiftçi2, Şentürk Çiftçi3
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILMIŞ İKİ OLGUDA POST TRANSPLANT LENFOPROLİFERATİF HASTALIK
       Sait Şen1, Mine Hekimgil1, Soner Duman2, Ercan Ok2, Mehmet Özkahya2, Aysın Zeytinoğlu3, Cüneyt Hoşcoşkun4
 • STANDART TEDAVİLERE DİRENÇLİ MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERULONEFRİTTE MYCOPHENOLATE MOFETIL TEDAVİSİ
       T.Rifki Evrenkaya, Enes Murat Atasoyu, M.Yaşar Tülbek
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA İNSÜLİN DİRENCİ ÜZERİNE PARATHORMONUN ETKİSİ
       Mustafa Güllülü, Alpaslan Ersoy, Hasan Çakır, Mahmut Yavuz, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran
 • YETERSİZ PARATİROİDEKTOMİ SONUCU GELİŞEN BROWN TÜMÖRLERİN EŞLİK ETTİĞİ BİR ÜREMİK KEMİK HASTALIĞI OLGUSU
       Enes M. Atasoyu1, Suat Ünver1, Yavuz Narin2, Zekai Pekkafalı3, Şükrü Yıldırım4, T. Rıfki Evrenkaya1, M. Yaşar Tülbek1
 • PRİMER GLOMERÜLONEFRİTLİ OLGULARIMIZIN ÖZELLİKLERİ
       Mehmet Rıza Altıparmak1, Gülsüm Emel Pamuk2, Ömer Nuri Pamuk2, Süheyla Apaydın1, Meltem Pekpak1, Rezzan Ataman1, Kamil Serdengeçti1, Ekrem Erek1
 • DENEYSEL DİYABETİK NEFROPATİDE ENALAPRİL VE L-KARNİTİN ETKİLERİ
       Saniye Şen1, Sedat Üstündağ1, Ömer Yalçın2, Nurettin Aydoğdıt2
 • DENEYSEL DİYABETİK NEFROPATİDE ENALAPRİL VE L-KARNİTİN ETKİLERİ
       Saniye Şen1, Sedat Üstündağ1, Ömer Yalçın2
 • TÜRK TİP 2 DİABETİK HASTA POPULASYONUNDA ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM POLİMORFİZMİNİN DİABETİK NEFROPATİ VE DİĞER VASKÜLER KOMPLİKASYONLAR İLE İLİŞKİSİ
       Gülçin Kantarcı1, Zehra Eren2, Aliye Yaman3, Turgay İspir3, Çetin Özener1, Emel Akoğlu1
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA PARATHORMONUN SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ ÜZERİNE ETKİSİ
       İhsan Ergün1, M. Deniz Aylı2, K. Gökhan Atılgan1, Cüneyt Yüksel1, Ekrem Abaylı1, Mansur Kayataş2, Başol Canbakan1
 • TİP 2 DİYABETİKMİROALBUMÜNİRİK HASTALARDA LOSARTAN VE ENALAPRİLİN ÜRİNER ALBÜMİN EKSKRESYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
       İbrahim Güney, Lütfullah Altintepe, Süleyman Türk, H. Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan
 • FAMİLİYAL JÜVENİL HİPERÜRİSEMİK NEFROPATİLİ İKİ KARDEŞ: OLGU SUNUMU
       Orhan K. Poyrazoğlu1, Ayhan Doğukan1, Süleyman S. Koca1, Metin Özgen1, Ali İhsan Günal1, H. Gamze Poyrazoğlu2
 • Siklosporin A Nefrotoksisitesi İçin Rat Modeli: Wistar Soyu Ratlar Üzerinde Bir Çalışma
       Cevat Yazıcı1, Kader Köse1, Süleyman Gökalp2, Özlem Canöz3
 • Obstrüktif Nefropatiye Neden Olan ve Sürrenal Glandı Tutan İdiyopatik Retroperitoneal Fibrozis: Olgu Sunumu
       Garip Şahin1, Mehmet Soydan1, Mahmut Kebapçı2
 • Tip 1 Glikojen Depo Hastalığı Olan Bir Çocukta Distal Renal Tübüler Disfonksiyon ve Kalsiyum Taş Hastalığı: Vaka Sunumu
       Yeşim Öztürk, Uluç Yiş, Alper Soylu, Mehmet Türkmen, Salih Kavukçu, Benal Büyükgebiz
 • Kateterle İlişkili Bakteriyemiden Korunmada Kateter Kapama Solüsyonlarının Kullanılması
       Kültigin TÜRKMEN, Halil Zeki TONBUL
 • İdiyopatik Membranöz Nefropatinin Başlangıç Tedavisinde Steroidler
       Savaş ÖZTÜRK1, Hatice KÜÇÜK2, Halil YAZICI3, Mehmet KÜÇÜK4, Vedat ÇELİK4, Sami UZUN1, Fuat ŞAR2, Aydın TÜRKMEN3, Rümeyza KAZANCIOĞLU1
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Sekonder Hiperparatrodizm ve Oksidatif Stress Arasındaki İlişkinin Araştırılması
       Tevfik NOYAN1, Gülendam AVCI1, M. Ramazan ŞEKEROĞLU1, Reha ERKOÇ2
 • Tip 2 Diyabetes Mellitusu Olan Bir Hastada Akut Eksudatif Diffüz Proliferatif Glomerulonefrit
       Alper KIRKPANTUR, Gürkan ÇELEBİ, Tayfun EYİLETEN, Mahmut İlker YILMAZ, Kayser ÇAĞLAR, Yusuf OĞUZ, Ayhan ÖZCAN, Abdülgaffar VURAL, Müjdat YENİCESU
 • Böbrek Fonksiyonları Bozuk Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
       Garip Şahin, Ahmet Uğur Yalçın
 • Potasyum Klorat Toksisitesine Bağlı Nörolojik Bulguların Eşlik Ettiği Ender Bir Akut Tübüler Nekroz Olgusu
       Suat Ünver1, Enes Murat Atasoyu1, T. Rıfkı Evrenkaya1, Emrullah Solmazgül2, Hakan Ay3, Mehmet Saraçoğlu4
 • Mezengiyoproliferatif Glomerülonefritli Sistemik İdiyopatik Artrit Olgusu
       İsmail Dursun1, Zübeyde Gündüz1, Metin Kaya Gürgöze1, Hakan Poyrazoğlu1, Ruhan Düşünsel1, Arzu Taşdemir2
 • İmmünoglobülin A Nefropatisinde Yaşam Süresi ve Yaşam Süresini Etkileyen Faktörler
       Düriye Deren Oygar, Mehmet Rıza Altıparmak, Süheyla Apaydın, Meltam Pekpak, Rezzan Ataman, Kamil Serdengeçti
 • İdiyopatik Membranöz Nefropatinin Ender Bir Komplikasyonu: Kresentik Transformasyon
       Suat Ünver1, Aptullah Haholu2, Enes Murat Atasoyu1, Mustafa Karataş1, Recap Akcan1, T. Rıfkı Evrenkaya1
 • Ender Bir IgM Nefropati Nedeni: Erişkin Still Hastalığı
       Suat Ünver1, Aptullah Haholu2, Yaşar Küçükardalı3, Enes Murat Atasoyu1, Yalçın Önem1, T. Rıfkı Evrenkaya1
 • Çoklu Arteri Olan Böbreklerle Yapılan Nakillerde Sonuçlar, Vasküler ve Ürolojik Komplikasyonlar
       Fazıl Tuncay AKİ, Artan KONİ, Şevket Tolga TOMBUL, Cansu BOZACI, İlhan ERKAN, Mehmet BAKKALOĞLU
 • Erdosteinin Diyabetik Ratlarda Böbrek Hasarı Üzerine Koruyucu Etkisi
       Faruk TURGUT1, Ayşe ÇARLIOĞLU2, Rabia ALKAN3, Derya AKDENİZ3, Hacer HALTAŞ4, Özlem ŞAHİN BALÇIK5, Ebru UZ1, Ömer Faruk KARATAŞ6
 • Membranoproliferatif Glomerülonefritlerin Tedavisinde İmmünsupresif Ajanlar
       Tülin AKAGÜN, Yaşar ÇALIŞKAN, Ömer KAYA, Halil YAZICI, Berna YELKEN, Nadir ALPAY, Aydın TÜRKMEN
 • Renal Parenkimal Skar ve Reflü Nefropatisi
       İbrahim GÖKÇE1, Harika ALPAY2
 • Sürekli Ayaktan Peritoneal Diyaliz Kateteri Yerleştirilmesinde Uygulanan Laparoskopik ve Klasik Yöntemlerin Komplikasyonları Açısından Karşılaştırılması
       Bülent DİNÇ, Ayhan DİNÇKAN, Hüseyin ÇİYİLTEPE, Ayhan MESCİ, Okan ERDOĞAN, Taner ÇOLAK
 • Nefrotik Sendromun Nadir Bir Nedeni: C1q Nefropatisi
       Serhan PİŞKİNPAŞA1, Hadim AKOĞLU1, Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN1, Nihal ÖZKAYAR1, Eyüp KOÇ1, İpek IŞIK GÖNÜL2, Fatih DEDE1
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Plazma 9-cis, 11-trans ve 10-trans, 12-cis Konjuge Linoleik Asit İzomerleri Düzeyleri
       Fatma Hümeyra YERLİKAYA1, İdris MEHMETOĞLU1, Sevil KURBAN1, Halil Zeki TONBUL2
 • Sekonder Hipertansiyon Nedeni Olarak Primer Hiperparatiroidi
       Mehmet GÜNDÜZ1, Ekrem DOĞAN1, Ercan GÜNDÜZ2, Hayriye SAYARLIOĞLU1
 • IgA Nefropatili Çocukların Oxford Sınıflamasına Göre Değerlendirilmesi
       Kenan YILMAZ1, İsmail DURSUN1, Ruhan DÜŞÜNSEL1, Zübeyde GÜNDÜZ1, M. Hakan POYRAZOĞLU1, Sibel YEL1, Hülya AKGÜN2
 • Kolonoskopi Sonrası Görülen Akut Fosfat Nefropatisi Olgusu
       Ömer Celal ELÇİOĞLU1, Abdullah ÖZKÖK1, Ali BAKAN1, Gül ERDAL DÖNMEZ2, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Yoğun Bakım Hastalarında Radyokontrast Nefropati Gelişiminde Nötrofil Jelatinazla İlişkili Lipokalin Prediktivitesi
       Funda TÜRKMEN1, İbrahim BERBER2, Gülbu IŞITMANGİL3, Mustafa SAKİN4, Can SEVİNÇ1, Emre ERİŞKON1, Mehmet Mustafa GÜLDÜ1, Alper BAYRAK1, Ali ÖZDEMİR1, Asu ÖZGER ÖZGÜLTEKİN4
 • Değişik Seviyelerde Böbrek Fonksiyonu Olan Yeni Tanı Almış Hipertansif Hastalarda Paratiroid Hormon, İnsülin Direnci ve Kan Basıncı Arasındaki İlişki
       Barış AFŞAR1, Alper KIRKPANTUR2
 • Sistemik Lupus Eritematozusda Böbrek Biyopsisinde Nadir Görülen Bir Lezyon; IgA Nefropatisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Gürsel YILDIZ1, Emre ÇİÇEKLİ2, Mansur KAYATAŞ1, Abdulkerim YILMAZ3, Ferhan CANDAN1
 • Çocuk Hastada IgA Nefropatisi ve Psöriasis
       Kibriya FİDAN1, Anıl ER2, Bahar BÜYÜKKARAGÖZ1, Erdem VARGÖL3, Leyla MEMİŞ3, Oğuz SÖYLEMEZOĞLU1
 • Diyabetik Ratlarda Karaciğer, Böbrek ve Pankreas Hasarında Zofenoprilin Etkisi
       Ayşe ÇARLIOĞLU1, Derya AKDENİZ2, Rabia ALKAN2, Ebru UZ3, Hacer HALTAS4, Faruk TURGUT3, Sema UYSAL5
 • Membranoproliferatif Glomerülonefrit Tanılı Genç Kadın Hastada Üst Ekstremite Derin Ven Trombozu ve Homozigot MTHFR 1298A-C Mutasyonu Birlikteliği
       İsmail YILDIZ1, Dilek TORUN1, Rüya ÖZELSANCAK1, Uğur ÖZKAN2, Tuba CANPOLAT3
 • Anti-Nükleer Antikor Negatif Lupus ile Birlikte Görülen ‘Full-House Nefropati’ Olgusu
       Ömer Celal ELÇİOĞLU1, Abdullah ÖZKÖK1, Ali BAKAN1, Şeniz TUNCAN1, Yasemin ÖZLÜK2, Işın KILIÇARSLAN2, Mehmet KANBAY1, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Hodgkin Lenfomalı Hastada Akut Kresentrik Ig A Nefriti
       Ebru GÖK OĞUZ1, Mesudiye BULUT2, Müge EREK2, Nihal ÖZKAYAR2, Didem TURGUT2, Fatih DEDE2
 • Sekonder Hiperparatiroidi Nedeniyle Opere Olan Hastalar ile Medikal Tedavi Alan Hastalar Arasındaki Maliyet Analizi
       Aysel TOÇOĞLU GÜRKAN1, Savaş SİPAHİ2, Ali TAMER1
 • Hipoparatiroidizme Bağlı Spinal Ossifikasyon Olgusu
       Orçun ALTUNÖREN1, Hayriye SAYARLIOGLU1, Yasemin YAVUZ COŞKUN1, Ekrem DOĞAN1, Gözde YILDIRIM ÇETIN2, Hasan Sabit SAĞLIKER3
 • Karaciğer Kist Hidatiğine Sekonder Mezangioproliferatif Glomerülonefritis: Olgu Sunumu ve Literatürün İncelenmesi
       Ali Uğur USLU1, Gürsel YILDIZ2, Emre ÇİÇEKLİ1, Bahattin AYDIN1, Ayşe ÇİÇEKLİ3, Emrah ŞEKER4, Ferhan CANDAN5, Mansur KAYATAŞ5
 • Abo Kan Grupları Diyabetik Nefropati ile İlişkilidir
       Aydın ÜNAL1, İsmail KOÇYİĞİT1, Semih YILMAZ2, Bülent ESER3, Ferhan ELMALI4, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1
 • Diyabetik Nefropatili ve Diyabetik Olmayan Proteinürili Olgularda Plazma ve Tükürük İrisin Düzeyleri
       Ali GÜREL1, Hasan ATLI2, Deccane DÜZENCİ2, Süleyman AYDIN3, Ayhan DOĞUKAN2
 • Hipertansif Nefropatili bir Hastada Membranöz Nefropati ile Prezente Olan Sarkoidoz Olgusu
       Mehmet Nuri TURAN1, Mustafa YAPRAK1, Özkan GÜNGÖR1, Abdülkerim Furkan TAMER1, Banu SARSIK2, Halil BOZKAYA3, Nesrin MOĞULKOÇ4, Erhan TATAR1, Meltem SEZİŞ DEMİRCİ1
 • Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakıma İlişkin Avrupa En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu
       Kenan KEVEN1, Aydın TÜRKMEN2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Birinci Basamakta Diyabetik Hasta Bakım Kalitesinin Değerlendirilmesi
       Selçuk MISTIK1, Ülkü Elif DEMİR1, Sinan DEMİR2
 • Metformine Bağlı Nefrotik Sendrom
       Garip ŞAHİN1, Yusuf KARAKAŞ2, Fatih TAŞTEKİN2, Mustafa Fuat AÇIKALIN3
 • Ülseratif Kolit Hemolitik Üremik Sendrom Birlikteliği
       Nilay Şengül SAMANCI1, Egemen CEBECİ2, Abdülkadir ERGEN1, Şule POTUROĞLU3, Mesut AYER4,
 • Kronik Pankreatite İkincil Gelişen Oksalat Nefropatisi: Olgu Sunumu
       Nergiz BAYRAKCI1, Nihal ÖZKAYAR1, Aysel ÇOLAK2, Müge EREK ERSÖZEN1, Ebru GÖK OĞUZ3, Fatih DEDE1
 • Primer Glomerülonefritlerde Rituximab Tedavisi: 5 Olgu Sunumu
       Hilmi Umut ÜNAL1, Murat KARAMAN1, Mahmut İlker YILMAZ1, Tayfun EYİLETEN1, Ayhan ÖZCAN2, Abdülgaffar VURAL1, Yusuf OĞUZ1
 • İnvaziv Vasküler Girişim Sonrası Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Bir Olgu: Kontrast Nefropatisi mi? Kolesterol Emboli Sendromu mu? Birliktelik mi?
       Ekrem KARA1, Osman Zikrullah ŞAHİN1, Burcu ÖZTÜRK2, Gökhan PUŞUROĞLU2, Mustafa USTA2, Serdar DURAK2, Umut TÜRKMEN2, Bayram KIZILKAYA2<
 • Endokardit ve Kalsifik Üremik Arteriolopati: Tesadüf mü Yoksa Birlitelik mi? Olgu Sunumu
       İlhan KURULTAK1, İlhan KILIÇ1, Betül SEZER2, Sedat TUNCEL3, Ebru TAŞTEKİN4, Sedat ÜSTÜNDAĞ1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Paratiroidektomi
       Özkan GÜNGÖR1, Orçun ALTUNÖREN1, Tuba GÜNGÖR2, Mahmut İlker YILMAZ3
 • Sistemik Lupus Eritematozlu Bir Olguda IgA Nefropatisi
       Süleyman KARAKÖSE1, Selman ÜNVERDİ1, Eyüp KOÇ1, Arzu ENSARİ2, Murat DURANAY1
 • Türk Hemodiyaliz Hasta Popülasyonunda Hiperparatiroidizm Tedavisinde Sinakalset’in Etkinliği
       Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1, Necmi EREN2, Mehmet TANRISEV3, Ender HÜR4, Kültigin TÜRKMEN5, Yasemin COŞKUN YAVUZ6, Osman Zikirullah ŞAHİN7, Funda SAĞLAM8, Mehmet Nuri TURAN9, Mustafa YAPRAK10, Özkan ULUTAŞ11, İsmail KOÇYİGİT12, Ayten OĞUZ13, Elif ARI14, Sibel ADA15, Abdulmecit YILDIZ16, Alper AZAK17, Ahmet Edip KORKMAZ18, Demet YAVUZ19, İbrahim DOĞAN20, Hikmet TEKÇE21, Mehmet SERT22, Bület KAYA23, Serkan BAKIRDÖĞEN24, Şennur KÖSE25, Tamer SAKACI26, İrem PEMBEGÜL27, Ferhan AYTUĞ28, Aydın GÜÇLÜ29, Bülent AKGÜL30, Mahmut İlker YILMAZ31
 • Tünelli Keçeli Hemodiyaliz Kataterlerinin %45 Etanol ve %4 Trisodyum Sitrattan Oluşan Karışım ile Kapanması Kateter İlişkili Enfeksiyonların ve Trombozun Önlenmesinde Etkindir
       Tamer ARIKAN1, Oktay OYMAK1, Erkan YILMAZ2, Aydın ÜNAL1, Nilüfer OĞUZHAN3, İsmail KO ÇYİĞİT1, Onur TUNCA1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Mustafa SOYLAK2, Bülent TOKGÖZ1
 • Böbrek Nakli Hastaları Dışındaki İmmünsüpresif Hastalarda BK Virüs Nefropatisinin Patolojik Değerlendirilmesi
       Özgür MERHAM ETSİZ1, Tolga YILDIRIM2, Ebru GÖK OĞUZ1, Zafer ERCAN1, Özlem YAYAR1, Rahmi YILMAZ2, Yunus ERDEM2, Dilek ERTOY BAYDAR3, Başol CANBAKAN1, Deniz AYLI1
 • Hastanemiz Nefroloji Kliniğinde Böbrek Biyopsisi Yapılan Olguların Özelliklerinin Değerlendirilmesi
       Özger AKARSU1, Ferhan AYTUĞ2, Ahmet YAVUZ3, Ergün PARMAKSIZ4, Meral MEŞE4, Elif ARI BAKIR4, Zerrin BİCİK BAHÇEBAŞI4
 • Hemodiyaliz Hastalarında Düşme İnsidansı ve Risk Faktörleri
       Amir Hosein ABEDI YEKTA1, Shiva FATOLLAHLERAD1, Mohammad HASSABI1, Kianoosh FALAKNAZI2, Shahrzad KHOSRAVI1, Mehrshad POURSAEED1
 • Sıfırıncı Saat Greft Biyopsisinde Mezangiyal IgA Birikimi: İki Olgu
       Serkan YILDIZ1, Evrim BOZKAYA1, Mehtat ÜNLÜ2, Zekai Serhan DERİCİ3, Aykut SİFİL1, Caner ÇAVDAR1, Ali ÇELİK1, Sülen SARIOĞLU2,Taner ÇAMSARI1
 • Diyabeti ve Evre 3b veya Daha İleri Derecede (tGFH < 45 mL/dk) Kronik Böbrek Hastalığı Olan Hastaların Tedavisine İlişkin Avrupa En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu
       Bülent Tokgöz
 • Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ile Birlikteliği
       Esra GÖKÇE1, Mehtat ÜNLÜ2, Serkan YILDIZ3, Caner ÇAVDAR3, Sülen SARIOĞLU2, Taner ÇAMSARI3
 • Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi
       Serkan YILDIZ1, Mehtat ÜNLÜ2, Caner ÇAVDAR1, Aykut SİFİL1, Ali ÇELİK1, Sülen SARIOĞLU2, Taner ÇAMSARI1
 • Akut Fosfat Nefropatisi
       Didar ŞENOCAK1, Ahmet Bilal GENÇ1, Mehmet YILDIRIM1, Hamad DHEIR2, Mustafa KÖSEM3, Savaş SIPAHI2
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.