2009, Cilt 18, Sayı 1
30 makale bulundu.
 • SÜREKLİ AYAKTA PERİTON DİYALİZ TEDAVİSİ SIRASINDA GÖRÜLEN BİR AKUT PANKREATİT OLGUSU
       Dr. Ali Çelik1, Dr. Taner Çamsan1, Dr. Şinasi Salman1, Dr. Dinç Özaksoy2, Dr. Aykut Sifîl1, Dr. Caner Çavdar1
 • Hemodiyaliz Hastalarında HCV Enfeksiyonunun Serum Lipid Profili Üzerine Etkileri
       İdris ŞAHİN1, Lokman EMİNBEYLİ2, Hüseyin Avni ŞAHİN3, İsmet KABA4
 • SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA MANTAR PERİTONİTİ GELİŞMESİNDE RİSK FAKTÖRLERİ
       Hülya Taşkapan1, Cengiz Utaş1, Süleyman Çınar2, Nedret Koç2, Ayhan Doğukan1, Oktay Oymak1
 • SAPD PERİTONİTİNİN TEDAVİSİNDE IMIPENEM/CILASTATIN
       Arif Kapuagasi1, Canan Ağalar1, Murat Duranay2, Mehmet Tuğrul Sezer3, Ahmet Elaldı1, Ruchan Türkyılmaz1
 • SAPD'Li HASTALARDA Tl-201 STRES-REİNJEKSİON SPECT, EKOKARDİOGRAFİ VE SERUM LİPİT PROFİLİ İLE ATEROSKLEROTİK KALP HASTALIĞININ ARAŞTIRILMASI
       İsmet Sarıkaya1, Itır Yegenaga2
 • KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM GEN POLİMORFİZMİ VE PLAZMİNOJEN AKTİVATOR İNHİBİTÖR-1 İLE İLİŞKİSİ
       İ. Çetin Özener, Emel Karışık, Azra Bihorac, Mehmet Koç, Turgay İspir, Emel Akoğlu
 • LAPAROSKOPIK YÖNTEMLE PERİTON DİALİZ KATETERİ YERLEŞTİRİLMESİ: YENİ BİR TEKNİK
       Aydın Dalgıç, Emin Ersoy, Atilla Engin
 • SAPD HASTALARINDA TT VİRÜS (TTV) ENFEKSİYONU ve PREVELANSI
       İshak Çetin Özener2, Filiz Türe1, Mehmet Koç2, Erol Avşar1
 • SAPD TEDAVİSİ ALAN KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE DEPRESYON
       Mehmet Emin Yılmaz1, İsmail Hamdi Kara2, Abdurrahman Altındağ3
 • 1996-2000 YILLARI ARASINDA SAPD TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARIN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Betül Kalender1, Itır Yeğenağa1, Kadir Babaoğlu2, Mustafa Akkoyun1
 • SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA OFİS KAN BASINCI DÜZEYLERİ İLE AMBULATUVAR KAN BASINCI MONİTORİZASYONU DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Lütfullah Altintepe1, H. Zeki Tonbul1, Çetin Sözlü2, Ibrahim Güney2, Mehdi Yeksan2, Süleyman Türk1
 • DÜŞÜK PROTEİNLİ DİYETİN MJTRİSYONEL DURUM, KEMİK ve RENAL HASARIN İLERLEME HIZINA ETKİSİ
       M Rıza Altıparmak2, D Deren Oygar2, Sinan Trablus1, Süheyla Apaydın2, Rezzan Ataman2, Kamil Serdengeçti2, Ekrem Erek2
 • SÜBJEKTİF GLOBAL DEĞERLENDİRME HEMODİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE GÜVENİLİR BİR ÖLÇÜT DEĞİLDİR
       Enes Murat ATASOYU, SuatÜNVER, T. Rıfla EVRENKAYA, M. Yaşar TÜLBEK
 • KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BÜYÜMEGELİŞME VE BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ilmay Bilge, Banu Sadıkoğlu, Öznur Akdikmen, Yeşim Tola, Sevinç Emre, Aydan Şirin, Ayşegül Sucu
 • Periton Diyalizat Sıvısının Isıtılmadan Kullanımına Bağlı Şimik Peritonit: Olgu Sunumu
       Aytekin Alçelik1, Zerrin Bicik2, Sinan Albayrak1, Şerife Çalışkan2
 • Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
       Lütfullah Altıntepe, İbrahim Güney, Süleyman Türk, H. Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan
 • SAPD Peritonitinde Kültür Pozitiflik Oranı ve Tedavi Sonuçları
       Meral Kaya1, Lütfullah Altıntepe2, Bülent Baysal1, İbrahim Güney2, Süleyman Türk2, Zeki Tonbul2
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Yapılan Bir Hastada İntraabdominal Apse
       Garip Şahin, Mehmet Soydan
 • Peritoneal Sızıntı Tanısında Peritoneal Sintigrafi
       A. Kemal Kadiroğlu1, Hasan Kayabaşı2, Gülhan Altuncı3, Halil Kaya3, M. Emin Yılmaz1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Depresyon Serum Lipid Düzeyleri ile İlişkili mi?
       İdris Şahin1, Ümit Kemal Kıran2, Hüseyin Avni Şahin3, Yusuf Üstün4, Mehmet Yücel Ağargün2, Reha Erkoç5
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında İnsülin Direnci ve Antropometrik Ölçüm
       Rümeyza KAZANCIOĞLU1, Vecihi MEMİLİ2, Savaş ÖZTÜRK3, Meltem GÜRSU3, Çiğdem KUTLU2, Banu BÜYÜKAYDIN4, Mehmet KÜÇÜK5, Fuat ŞAR2
 • CAPD Hastalarında Atorvastatin Tedavisinin İnflamasyon Belirteçleri (CRP) ve Diyalizat IL-6 ve CA-125 Düzeyi Üzerine Etkisi
       Özlem TİRYAKİ, Celalettin USALAN
 • Kolesterol Embolisi: Gözden Kaçabilen bir Tanı
       Sinem Nihal ESATOĞLU1, Dilek KESKİN1, Selma ALAGÖZ1, Ayşe Selcen BAY1, Haydar DURAK2, Nurhan SEYAHİ1, Mehmet Rıza ALTIPARMAK1, Kamil SERDENGEÇTİ1
 • Akut Böbrek Hasarında Beslenme Desteği
       Ayşe BİLGİÇ1, Ali AKÇAY1, Siren SEZER2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Parametreleri, Beslenme Alışkanlığı ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
       Esra KÖSE1, Kenan TURGUTALP1, Ahmet KIYKIM1, Fatma ÇELİK2
 • Hemodiyaliz Hastasında Koroner Anjiyografi Sonrası Gelişen Kolesterol Embolizasyon Sendromu
       Bülent KAYA1, Eda ALTUN1, İbrahim KARAYAYLALI1, Saime PAYDAŞ1, Neslihan SEYREK1, Gülfiliz GÖNLÜŞEN2, Fatih YILDIZ3
 • Hemodiyaliz Hastalarında A ntropometrik Ölçümler
       Zeki AYDIN1, Yonca SEVİM2, Barış DÖNER1, Meltem GÜRSU1, Serhat KARADAĞ1, Sami UZUN1, Abdullah ŞUMNU1, Egemen CEBECİ1, Alaattin YILDIZ3, Savaş ÖZTÜRK1
 • Malnütrisyon-İnflamasyon-Ateroskleroz (MIA) Sendromu
       Sema KÜÇÜKKATIRCI1, Nevin ŞANLIER2
 • İnvaziv Vasküler Girişim Sonrası Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Bir Olgu: Kontrast Nefropatisi mi? Kolesterol Emboli Sendromu mu? Birliktelik mi?
       Ekrem KARA1, Osman Zikrullah ŞAHİN1, Burcu ÖZTÜRK2, Gökhan PUŞUROĞLU2, Mustafa USTA2, Serdar DURAK2, Umut TÜRKMEN2, Bayram KIZILKAYA2<
 • Kronik Böbrek Hastalığında Renal İnflamasyon ve Bazı Güncel Diyet Bileşenleri İlişkisi
       Neslihan ÜLGER ÖZTÜRK1, Reyhan NERGIZ-UNAL2
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.