2015, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-016
Türkiye?de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2013 Yılı Özet Raporu
DOI 10.5262/tndt.2015.1001.02
Nurhan SEYAHİ1, Mehmet Rıza ALTIPARMAK1, Kenan ATEŞ2, Sinan TRABULUS1, Gültekin SÜLEYMANLAR3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek yetmezliği, Kayıt Sistemi, Hemodiyaliz, Periton diyalizi, Böbrek nakli

AMAÇ: Türk Nefroloji Derneği kayıt sisteminde her yıl hemodiyaliz, periton diyalizi ve transplantasyon ile ilgili veriler toplanmaktadır. Kayıt sistemi verileri her yıl bir kitapçık şeklinde basılmaktadır ve bu yıl 24. yılını tamamlamıştır. Kayıt sistemimiz uluslararası kayıt sistemleri ile de yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu özet raporda, özellikle 2013 yılına ait kayıt sistemi verilerinin yanısıra yıllar içinde böbrek yetmezliği tedavisinde yaşanan değişiklikleri yansıtan veriler de sunulmuştur.

BULGULAR: Ülkemizde renal replasman tedavisi gören hasta sayısı hızla artmaktadır, 2013 yıl sonu itibariyle 66711 hastanın renal replasman tedavisi aldığı tespit edilmiştir. Son dönem böbrek yetmezliği prevalansı milyon nüfüs başına 870, insidansı ise 138 olarak hesaplanmıştır. Diyabet en önemli son dönem böbrek yetmezliği nedeni olarak görülmektedir. Hemodiyaliz (%79) en sık kullanılan tedavi yöntemi olup, bunu transplantasyon (%14) ve periton diyalizi (%7) takip etmektedir.

SONUÇ: Son dönem böbrek yetmezliği ülkemiz için son derece önemli bir sağlık problemidir ve sıklığı giderek artmaktadır. Bu önemli halk sağlığı problemi ile ilgili güncel verilerin sağlanması için kayıt sistemi önde gelen güvenilir bir kaynaktır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.