2015, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-060
Metabolik Sendromlu Hastalarda Glomerülar Filtrasyon Hızının (GFH) Modification of Diet in the Renal Disease (MDRD) ve Cockrof-Gault(CG) Formülleri ile Karşılaştırılması
DOI 10.5262/tndt.2015.1001.07
Hüseyin ÇAT, Ali Osman ÖZTÜRK, Berrin KARADAĞ, Yüksel ALTUNTAŞ
Şişli Etfal Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, İstanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Metabolik sendrom, Glomerülar filtrasyon hızı

AMAÇ: Metabolik sendromlu (MS) kişilerde, Glomerülar Filtrasyon Hızının (GFH) Cockroft- Gault(CG) ve Modification of Diet in the Renal Disease(MDRD) formüllerine göre karşılaştırılması.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Hipertansiyon polikliniğinde takip edilen 999 hastanın dosyası geriye dönük olarak incelendi. 627 hasta MS ölçütlerine sahipti. MS tanımı Uluslarası Diyabet Federesyonu kriterlerine göre yapıldı. Böbrek fonksiyonlarının tahmini, kreatinin, yaş, cinsiyet ve kiloya göre, iki formüle göre hesaplandı. Değerlendirilme SPSS 15,0 kullanılarak yapıldı. Anlamlılık düzeyi P < 0, 05 olarak tespit edildi.

BULGULAR: Hastaların çoğu, 627 (%63) MS kriterlerini taşıyordu, MS olmayanlar 372 (%37) idi. MDRD ve CG karşılaştırıldığında; hasta oranları, GFH hızı < 60 ml/min/1,73 m2 ye bağlı olarak hesaplandığında MS grupta anlamlı farklılık bulundu (p<0,015). MS grupta GFH hesaplanması anlamlı farklı idi (p<0,001), MS olmayanlarda ise anlamlı değildi (P=0,027). MS grupta ürik asitle MDRD formülü arasında negatif bağlantı gözlemlendi (p<0,001), CG ile bağlantı yoktu(p=0,555). Albuminüri ile MDRD formülü arasında bağlantı yoktu (p=0,263), CG ile bağlantı yanlıştı.

SONUÇ: MS’lu hastalarda, Glomerülar filtrasyon hızı hesaplanmasında, daha doğru ve klinik uygulamada kullanılması kolay olduğu için MDRD formülünün kullanılmasını öneriyoruz.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.