2015, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 068-073
Böbrek Tutulumlu Amiloidoz Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
DOI 10.5262/tndt.2015.1001.09
Yavuz AYAR1, Alparslan ERSOY1, Abdülmecit YILDIZ2, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Sedat ÇELİKÇİ3, İsmail ARSLAN3, Mustafa Ferhat ÖKSÜZ4, Mustafa GÜLLÜLÜ2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Bursa, Türkiye
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Amiloidoz, Böbrek biyopsisi, Proteinüri, Kronik böbrek yetmezliği

AMAÇ: Amiloidoz proteinüri ile seyreden ve böbrek yetmezliğine kadar giden kronik hastalık grubu arasında yer almaktadır. Bu yüzden altta yatan nedenin saptanması ve tedavisi önemlidir. Bu çalışmada bir üniversite hastanesinde böbrek biyopsisi ile amiloidoz tanısı konulan hastaların özellikleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: 69 (42 erkek, 27 kadın, ortalama yaş: 51,7±14,8 yıl) hastaya böbrek biyopsisi ile amiloidoz tanısı konuldu. Biyopsi endikasyonları hastaların 42’sinde (%60,9) nefrotik sendrom, 27’sinde (%39,1) nefritik sendrom ve 31’inde (%44,9) proteinüri ile birlikte böbrek fonksiyon bozukluğuydu.

BULGULAR: En sık sekonder amiloidoz nedenleri; 62 hastanın 17’sinde Ailevi Akdeniz Ateşi, 17’sinde kronik inflamatuvar hastalık ve 13’ünde kronik enfeksiyondu. 12’sinde neden saptanamadı. Primer amiloidozlu 5 hastada multipl myelom mevcuttu. Tanı anında amiloidozlu hastaların 19’u evre 1, 15’i evre 2, 5’i evre 3A, 12’si evre 3B, 10’u evre 4 ve 8’i evre 5 idi. Primer ve sekonder amiloidozlu hastaların bazal hemoglobin, serum albümin, kreatinin, sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, AST, ALT, PTH, SAA ve CRP düzeyleri ile ortalama günlük idrar protein atılımı ve bazal GFR değerleri arasında anlamlı fark yoktu. Hastaların %62,3’ü medikal, %31,9’u diyaliz ve %5,8’i böbrek nakli tedavisi oldu.

SONUÇ: Amiloidoz tanısı koymada böbrek biyopsisinin güvenilirliği yüksektir. Ancak idiyopatik olgulara tanı konulması için genetik çalışmalar ve özel histopatolojik boyama yöntemleri gündeme getirilmelidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.