2015, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 088-092
İskemik Kalp Hastalarında Renal Arter Darlığı
DOI 10.5262/tndt.2015.1001.12
İsmail ATES1, Şeref ULUCAN2, Mehmet DOĞRU1, Zeynettin KAYA2, Anıl AKTAŞ SAMUR3, Havva Asuman YAVUZ4
1Medline Private Hospital, Department of Cardiology, Antalya, Turkey
2Mevlana University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Konya, Turkey
3Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Antalya, Turkey
4Acıbadem University, Atakent Education and Research Hospital, Department of Nephrology, İstanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Renal arter darlığı, İskemik kalp hastalığı, Kardiak kateterizasyon

AMAÇ: Renal arter darlığı (RAD) kronik böbrek hastalığı ve son dönem böbrek yetmezliği nedenleri içinde yer almaktadır. Yaşlılarda sıklıkla aterosklerotik hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. RAD prevelansı çeşitli popülasyon çalışmalarında değişiklik göstermektedir. Bu çalışma, koroner arter hastalığı olan hastalarda aterosklerotik ciddi RAD sıklığı ve belirleyicilerini araştırmayı amaçlamıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışma popülasyonu 762 hastadan (456 erkek, 306 kadın) oluşmaktadır. Tüm hastalara aynı seansta koroner ve renal anjiyografi işlemi uygulanmıştır. Anlamlı koroner arter hastalığı sol ana koroner arterde ≥%50 darlık, diğer koroner arterlerde ≥%70 darlık olarak tanımlanmıştır.

BULGULAR: En az bir koroner arterde darlık 762 hastanın 355’inde (%46) görülmüştür. Ortalama yaş 62 dir. 68 hastada (%8,9) en az bir renal arterde anlamlı RAD ( ≥%50) saptanmış olup 5 hastada RAD ciddi olarak (>%80) değerlendirilmiştir. Sistolik kan basıncı anlamlı RAD olanlarda daha yüksek saptanmıştır (p=0,001). Anlamlı RAD olan hastalar sıklıkla diabetik (%73,5 - %26,7, p=0,001), dislipidemi (%86,8 - %50, p= 0,001), ve statin tedavisi almakta olanlardı (%72,1 - %28,7, p= 0,001). Anlamlı RAD varlığı ayrıca azalmış eGFR ile ilişkiliydi (p=0,001).

SONUÇ: İskemik kalp hastalığı olan hastalarda bozulmuş böbrek fonksiyonu, diabetes mellitusu, ileri yaş,dislipidemi ve yüksek nabız basıncı olan hastaların taranması RAD tespiti açısından yararlıdır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.