2015, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 093-097
Crush Sendromunda Enfeksiyonların ve Bakteriyel Spektrumun Dağılımı
DOI 10.5262/tndt.2015.1001.13
Fadime ERSOY DURSUN1, Ali İhsan GÜNAL2, Alpagan Mustafa YILDIRIM3
1Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Elazığ, Turkey
2Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Elazığ, Turkey
3Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Elazığ, Turkey
Anahtar Sözcükler: Enfeksiyonlar, Crush sendromu, Proflaktik antibiyotik

AMAÇ: Araştırma Bingöl depreminden sonra hastanemize başvuran Crush sendromlu hastaların klinik ve bakteriyolojik inceleme bulgularını değerlendirmek için tedavi ve prognozu gösteren bir çalışma olarak tasarlandı.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Crush sendromlu hastaların geçmişe yönelik tıbbi kayıtlarından gerçekleştirilen bir değerlendirmedir. Depremden sonra 16 hasta Nefroloji bölümüne kabul edildi. Hastaların yaşları 23 ± 13 yıl ve göçük altında kalma süreleri ortalama 10,3 ± 7 saat idi. Toplam 16 hastanın 11’inde (%68) 16 fasiotomi işlemi yapıldı, buna karşın bu olguların 9’unda cerrahi yara enfeksiyon komplikasyonu oldu.

BULGULAR: Mikrobiyolojik tetkikler ile 16 hastanın 13’ünde (%81) alınan 88 örneğin 43’ünde (%49) bakteriyolojik ajanlar saptandı. Yara enfeksiyonlarında izole edilen başlıca bakteriler Acinetobacter (%46), Escherichia coli (%23) ve koagülaz negatif stafilokok (%14) idi. Hastanede yatış sürelerinin uzaması sekonder bakteriyel enfeksiyonların eklenmesi ile sonuçlandı. Tedavi alan hiçbir hasta kaybedilmedi, buna karşın bir hastada kardiyak arrest gelişmesi sonrası iskemik ensefalopati gelişti.

SONUÇ: Crush sendromunda enfeksiyonlar önemli bir sorundur, fakat erken, uygun proflaktik antibiyotik tedavisi gibi ve iyi bakım mortalitenin azalmasında anahtar rol oynar.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.