2015, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 116-118
Kalp Atımsız Donörden (Maastricht Kategori 4) Yapılan Başarılı Bir Böbrek Nakli
DOI 10.5262/tndt.2015.1001.18
Veysi BAHADIR1, B. Çağlar RUHİ2, Nurettin AY1, Sedat KAYA3, Ramazan DANIŞ2
1Diyarbakır Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Diyarbakır, Turkey
2Diyarbakır Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Diyarbakır, Turkey
3Diyarbakır Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Diyarbakır, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kalp atımsız donör, Böbrek nakli, Donör havuzu

Böbrek nakli bekleyen hasta sayısı, organ yetersizliğine bağlı olarak sürekli artmaktadır. Böbrek nakil sayısını arttırma stratejilerden biriside kalp atımsız kadavra donörleri (NHBD) kullanmaktır. Bu yazıda, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma hastanesinde, Maastricht Kategori 4 NHB donörden yapılan başarılı bir böbrek nakli sunulmuştur. Yirmi bir yaşında kadın hastanın serebro-vasküler olay nedeniyle yoğun bakıma yatışının beşinci gününde beyin ölümü gerçekleşti. Serum kreatin 0,8 mg/dl iken uygunsuz donör bakımı nedeniyle 3.7 mg/dl’ye yükselmişti. Donör 30 μg/kg/dakika dopamin infüzyonu almasına rağmen ciddi hipotansiyonu vardı (60/40 mmHg). Donör operasyona alınamadan kardio-pulmoner arrest gelişti ve operasyon kardio-pulmoner resusitasyon eşliğinde gerçekleştirildi. Direk aortik kanulasyonu takiben hepatektomi ve bilateral nefrektomi yapıldı. Sıcak iskemi süresi 35 dakikaydı. Alıcı 54 yaşında erkekti ve hipertansif nefropatiye bağlı dört yıldır hemodiyalize giriyordu, 3/6 mismatch vardı, lenfosit cross-match negatifti. Soğuk iskemi süresi dokuz saatti. İndüksiyon olarak ATG (Anti-timosit globülin) kullanılıp 12. günden sonra immunsupresyona takrolimus/MMF/steroid ile devam edildi. Hastanın gecikmiş graft fonksiyonu olup üç ve altıncı günlerde hemodiyaliz gereksinimi oldu. Birinci haftanın sonunda idrar çıkımı artarken, kreatin 14. günden sonra 3 mg/dl’nin altına düştü. 24. günde kreatin 1,5 mg/dl olarak taburcu olan hastanın naklin birinci yılında klinik durumu iyi, kreatini bazal seviyededir. Organ nakli havuzunun genişletilmesinde NHB donörler önemli bir kaynak sağlayabilir. NHB donörlerde, gecikmiş graft fonksiyonu sık olmasına rağmen, başarılı uzun dönem sonuçları bu modaliteyi destekler niteliktedir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.