2015, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 166-173
İdrar N-Asetil-Beta-D Glukosaminidaz Aktivitesinin Değişik Evrelerdeki Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Kronik Böbrek Hastalarında İnflamasyon ve Proteinüriyle İlişkisi
DOI 10.5262/tndt.2015.1002.05
Gültekin GENÇTOY1, Serap ARIKAN2
1Başkent University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Alanya, Antalya, Turkey
2Başkent University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Alanya, Antalya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, Proteinüri, İnflamasyon, n-asetil-beta-D-glukosaminidaz

AMAÇ: Klinik çalışmalar glomerüler patolojiden ziyade tubulointerstisyel hasarın böbrek yetmezliği derecesi ve ilerlemesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. İdrarda saptanan n-asetil-beta-D-glukosaminidaz (NAG) enzimi glomerülonefrit ve akut böbrek hasarında yükselen bir tübüler hasar biyomarkeridir ancak NAG düzeyi, kronik böbrek hastalığının (KBH) değişen aşamalarında değerlendirilmemiştir. Çalışmada, farklı evrelerdeki kronik böbrek hastalarında idrar NAG aktivitesi, NAG aktivitesi ile metabolik ve inflamatuvar parametreler arasında olası ilişki araştırılmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Evre 1-5 KBH tanılı toplam 72 hasta (ortalama yaş:64,5 ± 15,7) çalışmaya alındı. Hastaların 23’ünde (% 32) diyabetik nefropati ve 49’una (% 68) farklı türde primer glomerüler hastalıklar mevcuttu. Açlık kan örneklerinde C-reaktif protein, ürik asit ve paratiroid hormon, hemogram, üre, kreatinin, albümin, lipid parametreleri çalışıldı. Kantitatif protein analizi için 24 saatlik idrar örnekleri kullanıldı. İdrar NAG ve kreatinin seviyeleri sabah ilk idrar örneklerinden analiz edildi. Dilüsyonel hataları dışlamak için NAG indeksi (idrar NAG / kreatinin:mg/gr) hesaplanarak değerlendirilmelerde kullanıldı.

BULGULAR: İdrar NAG indeksi(iNAG) evre 3 hastalarda evre 2’ye göre daha yüksek (32,1±23,5 vs 7,5±3,3 U/gr-kreatinin; p=0,002), evre 5 hastalarda ise evre 3’e göre daha düşük (8,2±7,6 vs 32,1±23,5 ;p=0,017) idi. İNAG, 24 saatlik idrar protein atılımı ve (r=0,43; p=0,0001), CRP (r=0,549; p=0,04) ile pozitif, hemoglobin düzeyleri ile negatif korele idi (r=-0,394; p=0,004).

SONUÇ: Çalışma idrar NAG indeksinin KBH’da sistemik inflamasyon ve proteinüri ile ilişkili olduğunu ve progresyon riskini belirlemede yararlı olabileceğini düşündürmektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.