2015, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 202-206
Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastaların Böbrek Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının İncelenmesi
DOI 10.5262/tndt.2015.1002.10
Nurten KALENDER1, Nuran TOSUN1, Gulcan BAGCIVAN1, Fatma Ilknur CINAR1, Mahmut Ilker YILMAZ2, Tayfun EYILETEN2, Mujdat YENICESU3, Dilek KAYA4, Dilek DIKICI4
1Gulhane Military Medical Academy, School of Nursing, Medical Nursing, Ankara, Turkey
2Gulhane School of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
3Can Dialysis Center, Ankara, Turkey
4Gulhane Military Medical Academy, School of Nursing, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Tutum, Böbrek nakli, Bilgi

AMAÇ: Çalışmada, hemodiyaliz (HD) hastalarının böbrek nakli hakkındaki bilgi ve tutumları değerlendirilmektedir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Türkiye’nin büyük bir kentinde iki HD merkezinde, araştırmaya katılmayı kabul eden 104 HD hastası ile yürütülmüştür. Veriler, hastaların sosyodemografik verileri ve diyaliz süresi, HD tedavisinden memnuniyet durumları, böbrek nakli için gönüllü olma, böbrek nakli ve donör seçimi hakkında bilgi durumu gibi soruların yer aldığı ve araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmıştır.

BULGULAR: Hastaların yaş ortalamaları 60,03±17,01 ve ortalama diyaliz süresi 4,53±3,04 yıldır. Hastaların %76,9’u nakil hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtirken, %62,5’i böbrek nakli olmak istediklerini ifade etmiştir. Nakil olmak isteyen hastalardan %79,7’si için donör tipi önemli değildi. Hastaların %56,7’si gibi önemli bir oranı ise kadavra bekleme listesindeki mevcut durumu hakkında bilgisi olmadığını belirtmiştir.

SONUÇ: Ülkemizde böbrek nakli sayısının artırılması için en uygun donör olan kadavra vericilerinin sayısının arttırılması amacıyla gerek devlet gerekse özel hizmet veren tüm kuruluşlar tarafından kampanyaların düzenlenmesi, internet siteleri ve medya aracılığıyla hastaların ve toplumun bilinçlendirilmesi gereklidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.