2016, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-078
Pretransplant Gelişmiş Hla Sınıf I ve II Panel Reaktif Antikorların Böbrek Allogrefti Üzerine Klinik ve Patolojik Düzeyde Etkileri
DOI 10.5262/tndt.2016.1001.08
Çağlar RUHİ1, Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Başak BOYNUEĞRİ1, Gülistan GÜMRÜKÇÜ2, Pınar ATA3, Süheyla APAYDIN4, Mesut İzzet TİTİZ5
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Panel reaktif antikor, Akım sitometri

AMAÇ: Böbrek nakli öncesi gelişmiş ve tepe-PRA düzeyleri kullanılarak değerlendirilen anti-HLA Sınıf-I ve II antikorlarının, klinik sonlanımlar ve histopatolojik düzeyde allogreft üzerine olan etkileri araştırıldı.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Merkezimizde böbrek nakli olan 111 hastanın verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Tepe-PRA düzeyinin >%15 olması, HLA Sınıf-I ve/veya Sınıf-II antikorlar için pozitif kabul edildi. Lenfosit çapraz karşılaştırma (LÇK) ve PRA düzeyi ölçümlerinde akım sitometri yöntemi kullanıldı. Preoperatif bütün hastalarda LÇK negatifti. Histopatolojik olarak allogreft biyopsileri Banff 2011 kriterlerine göre HLA antikorların etkileri açısından değerlendirildi.

BULGULAR: PRA Sınıf-I %21,5, PRA Sınıf-II ise %22,5 hastada pozitifti. PRA Sınıf-II pozitif hastalar, negatif olanlarla kıyaslandığında anlamlı olarak greft kaybı (p=0,028), ölüm-dışı greft kaybı (p=0,008), akut rejeksiyon (p=0,016) ve kronik rejeksiyon gelişimi (p=0,029) daha fazla bulundu. Histopatolojik olarak, PRA Sınıf-II pozitif olan hastalarda, negatif olanlara göre peritubular kapillerit skorunun daha yüksek (0,44±0,78’e karşı 1,55±1,12, p=0,008) ve glomerülit+peritubular kapillerit skorunun ≥2 olan hastaların daha fazla olduğu bulundu (%64’e karşı %36, p=0,026). PRA Sınıf-I ve PRA Sınıf I+II pozitif olanlarda ise klinik veya histopatolojik düzeyde negatif olanlara göre anlamlı bir farklılık yoktu.

SONUÇ: Böbrek nakli öncesi PRA yöntemi ile saptanmış HLA Sınıf-II antikoru olan hastalar, LÇK negatif olsa bile allogreft rejeksiyonu ve azalmış greft sağ kalımı riski taşırlar.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.