2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 163-164
Sadece Göz Tutulumu ile Relaps Görülen Granülomatöz Polianjitli Bir Olgu
DOI 10.5262/tndt.2016.39
Süleyman KARAKÖSE, Selman ÜNVERDİ, Beyza ALGÜL DURAK, Eyüp KOÇ, Murat DURANAY
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Granülomatöz polianjit, Retinal vaskülit, Glomerulonefrit

Granülomatöz polianjit (GPA) üst ve alt solunum yollarının granülomatöz yangısı ile küçük ve orta boyutlu damarların sistemik vaskülitine eşlik eden nekrotizan glomerülonefritle karakterize olan kronik sistemik bir hastalıktır. Etiyolojisi bilinmemektedir. Erkeklerde daha sık görülür. Tanı klinik bulgular, antinötrofil sitoplazmik antikor (c-ANCA) pozitifliği ve histolojik bulgular zemininde konur. Göz tutulumu sıktır fakat retinal vaskülit nadiren tanımlanmıştır. Biz burada kliniğimize başvuran böbrek yetmezliği bulguları olan ve GPA tanısı konulup renal replasman tedavisi alan yetmiş altı yaşındaki kadın olguda takiplerde görme kaybı gelişmesi üzerine yapılan değerlendirmede retinal ven oklüzyonu gelişen ve GPA nüksü olarak değerlendirilen bir olguyu sunacağız.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.