2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 168-170
Renal Transplant Alıcısı Adölesan Hastada Parvovirüs İlişkili Anemi
DOI 10.5262/tndt.2016.41
Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Alper SOYLU1, Şebnem YILMAZ BENGOA2, Mehmet ATİLLA TÜRKMEN1, Salih KAVUKCU1
1Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Nephrology, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Hematology Oncology, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Anemi, Parvovirüs, Renal transplantasyon

Böbrek transplantasyonu uygulanan hastalarda anemi sık görülen bir sorundur ve en sık nedeni graftın işlev görmemesine bağlı eritropoetin yetersizliğidir. Parvovirüs B19 immünsuprese hastalarda kalıcı viremiye ve eritropoetine dirençli eritroid aplazisine yol açabilir. Öte yandan, parvovirus B19 böbrek transplant alıcılarında allograft disfonksiyonuna da neden olabilir. Burada parvovirüs enfeksiyonu ilişkili anemi gelişen renal transplant alıcısı bir hasta sunulmuştur. Alport sendromuna bağlı son dönem böbrek yetmezliği gelişen erkek hastaya 17 yaşında kadavradan renal transplantasyon yapıldı. Prednizolon, takrolimus ve mikofenolat mofetil ile üçlü immünsupressif tedavi başlandı. Erken posttransplant dönemde serum kreatinin düzeyinde %30’un üzerinde artış olması ve anemi gelişmesi (Hb 6.9 g/dL) üzerine akut rejeksiyon düşünülerek yapılan graft biyopsisinde rejeksiyon bulgusu saptanmadı. Anemi için yapılan tetkiklerinde retikülositopeni ve kemik iliğinde eritroid aplazisi belirlendi. Kanda Parvovirüs B19 PCR ile 7.270.278.211 IU/mL olarak belirlendi. İmmünsüpresif ilaç dozlarında değişiklik yapılmadı ve beş gün süre ile IVIG tedavisi uygulandı. Tedavi sonrası hemoglobin düzeyi ikinci haftada 10,0 g/dL, ikinci ayda ise 13,2 g/dL’ye kadar yükseldi. Sonuç olarak, renal transplant alıcısı hastalarda anemi geliştiğinde rejeksiyon ve hemoliz bulguları yok ise parvovirüs enfeksiyonu olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.