2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 159-162
Tiroid Papiller Mikrokarsinoma Eşlik Eden Fibriller Glomerülonefrit: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2016.38
Gülay ULUSAL OKYAY1, Salih İNAL1, Berkan ARMAĞAN2, Kürşad ÖNEÇ1, İpek IŞIK GÖNÜL3, Turgay ARINSOY1, Yasemin ERTEN1
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey
3Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Fibriller glomerülonefrit, Proteinüri, Tiroid papiller mikrokarsinomu

Bu makalede, Hashimato tiroiditi tanısı ile takip edilmekteyken, tiroid papiller mikrokarsinomuna eşlik eden fibriller glomerülonefrit tanısı alan 54 yaşında kadın hastayı sunuyoruz. Hasta, alt ekstremitede ödem ve sağ tiroid lobuna uyan boyun bölgesinde ele gelen şişlik yakınmaları ile başvurdu. Yapılan değerlendirmesinde, 1053 mg/gün proteinürisi ve yaklaşık 1 cm ebatında, yoğun damarlanma gösteren tiroid nodülü tespit edildi. Total tiroidektomi yapılan hastanın patolojisi multifokal tiroid papiller mikrokarsinomunun enkapsüle foliküler varyantı olarak raporlandı. Ardından yapılan böbrek biyopsisinde fibriller glomerülonefritle uyumlu bulgular saptandı. Renin anjiyotensin sistem inhibitörü başlanan hastanın zamanla proteinüri düzeylerinde gerileme izlendi. Kanserli dokunun ortadan kaldırılması sonrası klinik tabloda gözlenen olumlu seyir, otoimmün/malign patoloji ile fibriller glomerülonefrit gelişimi arasında patofizyolojik bir ilişki olabileceği ihtimalini akla getirmektedir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.