2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 103-106
Hemodiyaliz ile Sekelsiz Tedavi Edilen Ağır Hipernatremi ve Rabdomiyoliz Olgusu
DOI 10.5262/tndt.2016.22
Mustafa YAPRAK1, Faruk TURGUT1, Osman SÜNGER2, Ramazan DAYANAN2, Mehmet Mahfuz ŞIKGENÇ2, Selçuk AKIN3, Elif DEĞİRMEN3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Batman Bölge Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Batman, Türkiye
3Batman Bölge Devlet Hastanesi , Biyokimya Laboratuvarı, Batman, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ağır hipernatremi, Rabdomiyoliz, Akut böbrek yetmezliği

Hipernatremi plazma sodyum düzeyinin 145 mEq/L’nin üstünde olmasıdır. Plazma sodyum konsantrasyonunun 158 mEq/L’den daha yüksek seviyelere çıkması durumunda genellikle ağır semptomlar görülürken, 180 mEq/L’nin üzerindeki değerler ise yüksek mortalite oranı ile ilişkilidir. Burada hemodiyaliz ile tedavi edilen, serum sodyum düzeyi 189 mEq/L olan, ağır hipernatremi ve rabdomiyoliz olgusu sunuldu. 24 yaşında kadın hasta bilinç bulanıklığı, genel durum bozukluğu nedeniyle acil servise getirildi. Anamnezinde 1,5 yıl önce tüberküloz menenjiti ve sol hemipleji hikâyesi mevcuttu. Hastanın yapılan tetkiklerinde üre 95 mg/dl, kreatinin 2,6 mg/dl, sodyum 189 mEq/L, LDH 1630 U/L, CK 12601 U/L saptandı. Hastaya hipernatremi, rabdomiyoliz ve akut böbrek yetmezliği tanıları konuldu. İdrar çıkışı olmayan, tedaviye rağmen üre ve kreatinin düzeyleri yükselen ve metabolik asidoz gelişen hasta hemodiyalize (HD) alındı. Takibinde hastanın sodyum değeri yatışının 5. gününde 140 mEq/L seviyesine indirildi. Akut böbrek yetmezliği düzelen ve genel durumu iyi olan hasta sekelsiz olarak taburcu edildi. Sonuç olarak; hipernatreminin hem kendisi hem de hızlı düzeltilmesi yüksek mortalite ve morbidite riski taşımaktadır. Bu nedenle, kronik hipernatremisi ve diyaliz ihtiyacı olan hastalarda diyalizat sodyumu, serum sodyum düzeyinden en fazla 10 mEq/L daha düşük olacak şekilde ayarlanmalı, bu yapılamıyorsa diyaliz süresi ve kan akım hızı azaltılmalıdır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.