2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 086-088
Meme Kanserli Olguda Everolimus İlişkili Trombotik Mikroanjiyopati ve Akut Böbrek Hasarı
DOI 10.5262/tndt.2016.17
Sibel ERSAN1, Ahmet PEKER2, Semih GÜLLE2, Banu YILMAZ AVCIOĞLU1
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Nefroloji Bölümü, İzmir, Türkiye
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Everolimus, Trombotik mikroanjiyopati, Meme kanseri

Trombotik mikroanjiyopati, ciddi böbrek hasarına neden olabilen ve ilaçların da içinde olduğu birçok nedene bağlı gelişebilen, endotel hasarı ve küçük damarlarda tıkanma ile karakterize patolojik bir durumdur. Everolimus, rapamisinin memeli hedefi (mTOR) inhibitörü, antikanser ve immünsüpresif etkileri nedeniyle klinik kullanımı yaygın bir makrolid antibiyotiktir. Son zamanlarda meme kanserinde 10 mg/gün dozunda aromataz inhibitörü eksemestan ile birlikte kullanılmaktadır. Literatürde kanser hastalarında everolimus kullanımına bağlı trombotik mikroanjiyopati ve akut böbrek hasarı olgusu oldukça nadir bildirilmektedir. Makalede everolimusa bağlı trombotik mikroanjiyopati ve ciddi akut böbrek hasarı gelişen bir meme kanserli olgunun yönetimi sunulmuştur. Everolimus kullanılan meme kanserli olgularda yakın böbrek işlevi takibinin önemi vurgulanmıştır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.