2016, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 135-141
Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2014 Yılı Özet Raporu
DOI 10.5262/tndt.2016.1002.02
Nurhan SEYAHİ1, Kenan ATEŞ2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Ankara Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek yetmezliği, Renal replasman tedavisi, Hemodiyaliz, Periton diyalizi, Böbrek nakli, Kayıt sistemi

AMAÇ: Türk Nefroloji Derneği (TND) kayıt sisteminde her yıl hemodiyaliz, periton diyalizi ve transplantasyon ile ilgili veriler toplanmaktadır. Kayıt sistemi verileri her yıl bir kitapçık şeklinde basılmaktadır ve bu yıl 25. yılını tamamlamıştır. Kayıt sistemimiz, uluslararası kayıt sistemleri ile de yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu özet raporda, özellikle 2014 yılına ait kayıt sistemi verilerinin yanı sıra yıllar içinde böbrek yetmezliği tedavisinde yaşanan değişiklikleri yansıtan veriler de sunulmuştur.

BULGULAR: Ülkemizde renal replasman tedavisi gören hasta sayısı giderek artmaktadır, 2014 yıl sonu itibariyle 71.318 hastanın renal replasman tedavisi aldığı tespit edilmiştir. Son dönem böbrek yetmezliği prevalansı milyon nüfüs başına 918, insidansı ise 147 olarak hesaplanmıştır. Diyabet en önemli son dönem böbrek yetmezliği nedeni olarak görülmektedir. Hemodiyaliz (%78,4) en sık kullanılan tedavi yöntemi olup, bunu transplantasyon (%15,6) ve periton diyalizi (%6,0) takip etmektedir.

SONUÇ: Son dönem böbrek hastalığı ülkemiz için son derece önemli bir halk sağlığı sorunudur ve sıklığı giderek artmaktadır. Renal replasman tedavisi gerektiren böbrek yetmezliği hastaları ile ilgili güncel verilerin sağlanması ve yıllar içinde yaşanan değişimlerin değerlendirilmesi açısından TND böbrek kayıt sistemi ülkemizin en önemli ve güvenilir bilgi kaynağıdır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.