2016, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 162-167
Böbrek Nakli Hastaları Dışındaki İmmünsüpresif Hastalarda BK Virüs Nefropatisinin Patolojik Değerlendirilmesi
DOI 10.5262/tndt.2016.1002.07
Özgür MERHAM ETSİZ1, Tolga YILDIRIM2, Ebru GÖK OĞUZ1, Zafer ERCAN1, Özlem YAYAR1, Rahmi YILMAZ2, Yunus ERDEM2, Dilek ERTOY BAYDAR3, Başol CANBAKAN1, Deniz AYLI1
1Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Education and Research Hospital, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Akut böbrek yetmezliği, BK virüs nefropatisi, İmmünsüpresyon, Renal biyopsi, Böbrek nakli, SV40 antikor

AMAÇ: BK virüs nefropatisi (BKVN) çoğunluğu böbrek nakli olgularında tanımlansa da, öz böbreklerde de giderek artan oranda BKVN olguları tanımlanmaktadır. Çalışmada, akut böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek biyopsisi yapılan organ nakli dışında bir nedene bağlı immünsüpresif hastaların renal biyopsi örneklerinde BKVN sıklığını araştırmayı amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Ocak 2001- Ocak 2013 tarihleri arasında çeşitli nedenlerle böbrek biyopsisi yapılmış 1223 hastadan akut böbrek hasarı nedeniyle biyopsi yapılmış ve biyopsi esnasında immünsüpresif olup çalışmaya uygun olan 52 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların böbrek biyopsileri tekrar değerlendirilerek ışık mikroskopisinde BKV’ye ait olabilecek değişiklikler arandıktan sonra tüm biyopsi materyallerine SV40 immünhistokimyasal antikor boyaması yapıldı.

BULGULAR: Olguların tanısal dağılımı şu şekildeydi; 29 hasta primer glomerülonefrit (GN), 18 hasta sekonder GN ve 5 hasta malignite. Hastaların ikisi (ALL ve NHL olguları) hariç hepsi immünsüpresif tedavi nedeniyle immünsüpresiftiler. Böbrek biyopsilerinde yapılan immün histokimyasal boyamada 52 olgunun hiçbirinde BKVN’ye ait bulguya rastlanmadı ve tüm olgularda SV40 negatif saptandı.

SONUÇ: Sonuç olarak çalışmamızda, akut böbrek hasarı nedeniyle böbrek biyopsisi yapılmış olgularda BKVN’yi saptayamamış olmamız, BKVN’nin böbrek fonksiyonlarında yavaş seyirli bir bozulmaya sebep olmasından veya bu çalışmanın BKV’nin öz böbrek nefropatisinin daha çok izlendiği hastaları içermemesinden kaynaklanmış olabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.