2016, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 157-161
Hemodiyaliz Hastalarında İntradiyalitik Hipertansiyon Prevelansı ve İlişkili Risk Faktörleri
DOI 10.5262/tndt.2016.1002.06
Pınar MESCİGİL1, İlhan KURULTAK2, Reyhan CA LAYOĞLU3, Şehsuvar ERTÜRK4
1Bakırköy Acıbadem Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Edirne, Türkiye
3Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ambulatuvar kan basıncı izlemi, Aorto-femoral nabız dalga hızı, İntradiyalitik hipertansiyon, Hemodiyaliz hastası

AMAÇ: İntradiyalitik hipertansiyon (İDHT), hemodiyaliz (HD) hastalarının yaklaşık %15’inde ortaya çıkar ve artmış kardiyovasküler risk ile birliktedir. Bu çalışmayla, merkezimizde HD tedavisi gören hastalarda İDHT prevelansını ve ilişkili faktörleri saptamayı amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya HD ünitemizde en az 3 aydır tedavi gören 76 hasta alındı. Tüm hastaların demografik ve laboratuvar verileri kaydedildi. Hastaların HD’ye giriş ve çıkış sistolik ve diyastolik kan basınçları ve ultrafiltrasyon (UF) oranları ardışık son 12 HD seansının ortalaması alınarak hesaplandı. Aorto-femoral nabız dalga hızı (NDH) ve 24 saatlik ayaktan kan basıncı izlemi(AKBİ) ölçümleri kaydedildi. On iki ardışık HD seansının yarısından fazlasında kan basıncının ≥10 mmHg artarak ≥130/80 mmHg olması İDHT olarak alındı.

BULGULAR: Yetmiş altı hastanın 10’unda sistolik İDHT (sİDHT) (%13,2) ve 17’sinde sistolik veya diyastolik İDHT(dİDHT) saptandı (%22,4). İntradiyalitik hipertansiyon ile yaş, HT varlığı, kullanılan antihipertansif sayısı nabız basıncı ve NDH arasındaki pozitif korelasyon varken; HD süresi, UF oranı, albümin düzeyi ve Kt/Vüre ile negatif korelasyon vardı. Sistolik İDHT’nin bağımsız belirleyicileri yaş (OR;1,082, %95 CI;1,012-1,156; p=0,02) ve UF oranıyken (OR;0,363, %95 CI;0,141-0,93; p=0,036), dİDHT’nin bağımsız belirleyicileri albümin (OR;0,177,%95 CI; 0,038-0,827; p=0,028) ve HT (OR;8,287,%95 CI;1,128-60,886; p=0,038) dur.

SONUÇ: İntradiyalitik hipertansiyon HD hastalarında sıktır ve ileri yaş, volüm yükü, malnütrisyon, arteriyal sertlik ve endotel disfonksiyonu gibi kötü prognostik faktörlerle beraberdir. Hekimler hemodiyaliz hastalarını yönetirken bu sinsi komplikasyon konusunda uyanık olmalıdır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.