2017, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-047
Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Deneyimi
DOI 10.5262/tndt.2017.1001.07
Şermin ÇOBAN1, Serkan YILDIZ2, Evrim BOZKAYA2, Zekai Serhan DERİCİ3, Mehtat ÜNLÜ4, Ali ÇELİK2, Aykut SİFİL2, Caner ÇAVDAR2, Taner ÇAMSARI2
1Menemen Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Hasta sağkalımı, Greft sağkalımı

AMAÇ: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde böbrek nakli yapılan hastalarda greft ve hasta sağkalımına ilişkin klinik bulguları ve etkileyen faktörleri geriye dönük olarak incelemek ve değerlendirmek.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya Şubat 1993 - Şubat 2014 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde böbrek nakli yapılan ve Erişkin Nefroloji Bilim Dalı’nda izlenen 286 hasta dahil edildi. Bu hastaların demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar bulguları, nakil tipleri, doku uyumları, böbrek verici özellikleri, böbrek yetmezliği etiyolojileri, nakil öncesi diyaliz tipleri, nakil sonrası gelişen komplikasyonları, rejeksiyon atakları, greft kaybı ve ölüm nedenleri geriye dönük olarak incelendi.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 286 böbrek nakli hastasının (166 erkek, 120 kadın, yaş ortalaması 37±12,09 yıl) nakil sonrası ortalama izlem süresi 93,55±54,45 ay idi. Hastaların 147’sine canlı vericiden, 139’una ise kadavra vericiden böbrek nakli yapıldığı tespit edildi. Çalışmada greft ve hasta sağkalım oranları canlı vericiden yapılan nakillerde kadavra vericiden yapılan nakillere göre daha yüksek bulunsa da istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı.

SONUÇ: Çalışmamızda, saptadığımız greft ve hasta sağkalım oranları literatür ile uyumludur. Bağışıklık sisteminin ilaçlarla sürekli olarak baskılandığı böbrek nakli alıcılarında, nakil ile ilişkili morbidite ve mortalite uzun yıllar boyunca devam etmektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.