2017, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 079-05
Tedaviye Dirençli Primer Nefrotik Sendrom Hastalarının Klinik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Böbrek Sağkalımı Üzerine Etkileri
DOI 10.5262/tndt.2017.1001.13
Satılmış BİLGİN1, Abdullah ÖZKÖK1, Osman KÖSTEK1, Semih BAŞÇI1, Şeyma ÖZKANLI2, Ali Rıza ODABAŞ1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Nefrotik sendrom, Proteinüri, Tedaviye direnç, Glomerülonefrit, Kronik böbrek hastalığı

AMAÇ: Nefrotik sendrom (NS), sıklıkla kronik böbrek hastalığına (KBH) ilerleyen heterojen hastalık gruplarını içerir. Tedaviye direnç, NS hastalarında önemli bir problemdir ve böbrek sağkalımını olumsuz etkiler. Çalışmamızda, tedaviye dirençli primer NS hastalarının klinik ve laboratuvar özelliklerinin böbrek sağkalımı üzerine etkileri araştırılmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: 2000-2015 tarihleri arasında primer NS tanısı ile takip edilen 1305 hasta değerlendirildi. Tedaviye rağmen 3.5g/gün üzerinde proteinürisi devam eden 50 hasta (E/K:32/18, ortalama yaş:50±16) çalışmaya dahil edildi.

BULGULAR: NS etiyolojilerine göre hasta sayıları şu şekilde dağılıyordu: membranöz nefropati (MN), 19 (%38); fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS), 16 (%32); IgA nefropatisi (IgAN), 8 (%16); membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN),7 (%14). En düşük bazal GFR değerleri IgAN’de saptandı [37 (23-57) mL/dak]. Gruplar GFR’de yıllık düşüş hızlarına (ΔGFR/yıl) göre karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. FSGS hastalarında bazal proteinüri miktarları ne kadar fazla ise ΔGFR/yıl da o kadar fazla idi (r=-0.51, p=0.04). MPGN hastalarında ise bazal C-reaktif-protein (CRP) ile ΔGFR/yıl ters koreleydi (r=-0.75, p=0.04). Sigara, hiperlipidemi, siklofosfamid, kalsinörin inhibitörü veya steroid kullanımının ΔGFR/yıl’a herhangi bir etkisi saptanmadı.

SONUÇ: Tedaviye cevapsız primer NS’un en sık nedeni MN olarak saptandı. Glomerülonefrit tiplerinin yıllık GFR düşüş hızlarının benzer olduğu saptandı. Bu hasta grubunda verilen tedavilerin renal sağkalım üzerine herhangi bir etkisi saptanamadı. FSGS’de proteinüri, MPGN’de ise CRP, KBH progresyonunu predikte edebilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.