2017, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 086-092
Tek Böbrekli Erişkin Hastalarda Düşük Serbest T3 Seviyesinin Böbrek Hastalığı İlerlemesine ve Potasyum Seviyesine Etkisi
DOI 10.5262/tndt.2017.1001.14
Erhan TATAR1, Adam USLU2, Mehmet ATAKAYA3, Emine ÖZAY3, Mehmet ÇALAN4, Gökalp OKUT2, Kerime Rumeysa SARI3, Merve UÇAR3, Çetin İMAMOĞLU5
1İzmir Bozyaka Education and Research Hospital, Department of Nephrology, İzmir, Turkey
2İzmir Bozyaka Education and Research Hospital, Department of General Surgery, İzmir, Turkey
3İzmir Bozyaka Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, İzmir, Turkey
4İzmir Bozyaka Education and Research Hospital, Department of Endocrinology, İzmir, Turkey
5İzmir Bozyaka Education and Research Hospital, Department of Radiology, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, Hiperkalemi, Düşük T3 sendromu, Tek böbrek, Tiroid hormonları

AMAÇ: Çalışmanın amacı ötiroid soliter böbrekli hastalarda düşük serbest T3 seviyelerinin, KBH ilerlemesi ve hiperkalemi üzerine etkilerini incelemektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Poliklinikte izlenen 76 tek böbrekli erişkin hasta çalışmaya dahil edildi. Tiroid hastalığı olanlar çalışma dışı bırakıldı. Başlangıç ve son kontrol laboratuvar sonuçları değerlendirildi. Tiroid hormon testlerine (TSH, sT4 ve sT3) başlangıçta bakıldı.

BULGULAR: Hastaların yaş ortalamaları 50,4±13,8 yıl ve ortalama takip süresi 43±29 aydı. Hastaların %24’de KBH’da ilerleme ve %19,7’de hiperkalemi gelişti. KBH’da ilerleme gösteren hastalarda sT3 seviyeleri daha düşüktü (2,71±0,34 vs. 3,17±0,47; p <0,001). Benzer şekilde hiperkalemi gelişen hastalarda sT3 seviyeleri daha düşüktü (2,77±0,34 vs. 3,13±0,49; p =0,011). sT3 seviyesi yaş, hipertansiyon öyküsü ve potasyum düzeyi ile negatif, serum albümin ve GFH ile pozitif koreleydi. Çoklu analizde; sT3 düzeyi KBH progresyonu ile, hiperkalemi gelişimi ise düşük GFH ve RAS bloker kullanımıyla bağımsız ilişkiliydi.

SONUÇ: Soliter böbrekli hastalarda düşük serbest T3 seviyeleri KBH ilerlemisi ile ilişkilidir. Düşük sT3 seviyeli KBH hastalarında hiperkalemi gelişimi sıktır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.