2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 166-170
Hemodiyaliz Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranı Aterosklerozu mu Gösteriyor?
DOI 10.5262/tndt.2017.1002.06
Özlem YAYAR1, Barış ESER1, Ebru GÖK OĞUZ1, Özgür MERHAMETSİZ1, Mehmet BÜYÜKBAKKAL1, Okan YAYAR2, Başol CANBAKAN1, Mehmet Deniz AYLI1
1Diskapi Yildirim Beyazit Research and Training Hospital, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Diskapi Yildirim Beyazit Research and Training Hospital, Department of Hematology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Nötrofil lenfosit oranı, Hemodiyaliz, Kardiyovasküler hastalık

AMAÇ: Son dönem böbrek yetmezliğinde (SDBY) kardiyovasküler hastalık mortalite ve morbiditenin en önemli nedenidir. Aterosklerozun göstergesi olan karotis intima medya kalınlığında (KİMK) artış SDBY de kardiyovasküler hastalığın bir belirtecidir. İnflamasyon aterosklerozun patogenezinde rol oynamaktadır. Beyaz küre sayısının kardiyovasküler olaylar için bağımsız bir belirteç olduğu bildirilmektedir. Nötofil- lenfosit oranı (NLO) kardiyovasküler olaylar açısından risk altında olan hastaları gösterebilir. SDBY nedeniyle hemodiyalize giren hastalarda ateroskleroz belirteci olan KİMK ile NLO ve CRP arasında ilişki olup olmadığını araştırmayı hedefledik.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu kesitsel çalışmaya hastanemiz hemodiyaliz ünitesinde en az 6 aydır hemodiyalize giren, bilinen aktif enfeksiyonu, kardiyovasküler hastalığı, malignitesi olmayan 75 hasta (42 kadın, 33 erkek) dahil edildi. Hastaların KİMK’ları B mod ultrasonografi kullanılarak ölçüldü. Hastaların çalışmaya dahil edildikleri andaki laboratuvar parametreleri kaydedilerek nötrofil lenfosit oranları hesaplandı.

BULGULAR: Ortalama yaş 58.07±16.23 yıl idi ve hastaların %44 ü erkek idi. Ortalama diyaliz süresi 79,27±67,06 ay idi. Yapılan korelasyon analizinde KİMK nın yaş, CRP ve NLO ile pozitif korele olduğu tespit edildi (sırasıyla r=,380 p=,001 ; r=,255 p=,005; r=,283 p=,014). Yapılan regresyon analizinde yaş (β=,527, p=0,00), CRP (β=,419, p=0,001) ve NLO (β=,251, p=0,022) nun KİMK nın bağımsız belirleyicileri olduğu tespit edildi.

SONUÇ: SDBY nedeniyle hemodiyalize giren hastalarda yüksek NLO bağımsız olarak KİMK ile ilişkilidir ve klinik pratikte kardiyovasküler risk değerlendirilmesinde kullanılabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.