2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 177-182
Pediatrik Nefroloji Hastalarında Plazma Değişimi Endikasyonları ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
DOI 10.5262/tndt.2017.1002.08
Yaşar KANDUR1, Yeşim ÖZDEMİR1, Bahar BÜYÜKKARAGÖZ1, Şeniz GÖRAL2, İdil YENİCESU3, Sevcan A. BAKKALOĞLU1
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Blood Bank/Transfusion/Apheresis Service, Ankara, Turkey
3Gazi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Plazmaferez, Nefroloji, Pediatrik

AMAÇ: Tedavi amaçlı plazma değişimi (TPD) birçok hastalıkta, primer veya destek tedavisi olarak uygulanmaktadır. Çalışmada, merkezimizde izlenen çocuk nefroloji hastalarında TPD tedavisinin sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Merkezimizde 2008-2013 yılları arasında TPD uygulanan 15 pediatrik nefroloji hastasında endikasyonlar ve tedavi sonuçları, 2013-Amerika Aferez Derneği (ASFA) kılavuzu eşliğinde değerlendirildi.

BULGULAR: Hastaların (K/E: 9/6) yaş ortalaması 12,9±3,5 (6-17) yıl idi. Yedi hastaya hemolitik üremik sendrom (HÜS), fokal segmental glomeruloskleroz (FSGS) tanısı olan üç hastaya böbrek nakli öncesi, bir hastaya membranoproliferatif glomerulonefrit (MPGN), üç böbrek nakil hastasına antikor aracılı rejeksiyon(AAR) ve bir nakil hastasına ise trombotik mikroanjiopati (TMA) endikasyonuyla 116 seans TPD uygulandı. HÜS tanılı hastaların dördü atipik HÜS olarak değerlendirildi. İzlemde HÜS tanılı hastalarının 2/7’sinde hipertansiyon ve 3/7’sinde proteinüri sebat ederken, 6 ay sonraki değerlendirmede, kan kreatinin düzeyleri normaldi. Benzer şekilde, tüm FSGS hastalarında serum kreatinin ve idrarda protein atılımı normal sınırlarda idi. AAR tanısı olan bir hastada TPD’e yanıt alındı. Trombotik mikroanjiopatili hastada TPE sonrası trombositopeni ve anemide düzelme, kreatinin değerinde azalma sağlandı.

SONUÇ: Erişkin kılavuzlarındaki TPD endikasyonları pediatrik hastalarımıza uyarlandığında, yarısında uygun endikasyonla TPD yapıldığı görülmekle birlikte, hastalarımızın 2/3’ünde TPD ile tedavide başarı sağlanmıştır. Pediatrik kanıta dayalı veriler temel alınarak hazırlanacak pediatrik kılavuzlarla daha iyi klinik sonuçlara ulaşılacağı düşünülmektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.