2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 190-195
Başvuru Zamanında Çocuklarda Evre 5 KBH Oranının Azalması: Türkiye’ nin Batısında Tek Merkez Deneyimi
DOI 10.5262/tndt.2017.1002.10
Caner ALPARSLAN1, Önder YAVAŞCAN1, Hakan ERDOĞAN2, Orhan Deniz KARA3, Alkan BAL4, Elif Perihan ÖNCEL1, Nejat AKSU1
1Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Nephrology Minor Education, İzmir, Turkey
2Bursa Şevket Yılmaz Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Nephrology Minor Education, Bursa, Turkey
3Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, Department of Pediatric Nephrology, İzmir, Turkey
4Tepecik Training and Research Hospital Department of Pediatric Emergency, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, Çocuk, Son dönem böbrek hastalığı

AMAÇ: Kronik böbrek hastalığı (KBH) çocuklarda dünya çapında önemli bir problemdir. KBH’nin erken yönlendirme ile klinik sonuçları iyileştirebilir. Çalışmada, merkezimizde son 15 yıl içerisinde evre 3 ve daha ileri KBH tanısı alan çocuklarda tanı anındaki klinik ve laboratuvar özelliklerinin gösterdiği değişimi vurgulamak amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Hastanemizde Ocak 1995 ile Aralık 2011 tarihleri arasında tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFH) ≤60 ml/min/1,73m2 olarak hesaplanan çocuk hastalar retrospektif olarak incelendi.Veriler 3 ayrı gözlem döneminde değerlendirildi; dönem 1: Ocak 1995-Aralık 1999, dönem 2: Ocak 2000–Aralık 2005, dönem 3: Ocak 2006–Aralık 2011. İstatistiksel analizler SPSS 20.0 yazılımı kullanılarak ki-kare ve t-testi yanısıra Pearson korelasyon analizi ile yapıldı.

BULGULAR: Yaş ortalaması 8,56±4,74 yıl olan 107’si kız toplam 242 hasta çalışmaya dahil edildi. Ürolojik nedenler KBH’nın önde gelen nedeni olarak saptandı (136 hasta, %56,2). KBH’nın son evrede tanınması oranlarının zaman içerisinde azaldığı görüldü. Dönem 3’te tanı alan ve koruyucu olarak prediyaliz programında izlenen çocuk sayısının anlamlı ölçüde arttığı saptandı (p<0,05). Acil diyaliz ihtiyacı gelişen hasta oranı, dönem 1’de (%76,5), dönem 2 (%46,1) ve dönem 3’e (%27) göre daha fazla bulundu (p<0,05).

SONUÇ: Bizim sonuçlarımıza göre, ürolojik nedenleri sıklığında zaman içerisinde önemli ölçüde değişiklik saptanmadı. Diğer taraftan, zaman içerisinde acil diyaliz ihtiyacı anlamlı olarak azaldı.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.