2017, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 275-284
Böbrek Nakil Hastalarında Gelişen Pnömonilerin Epidemiyolojisi, Klinik ve Radyografik Karakteristikleri; 24 Yıllık Tecrübe
DOI 10.5262/tndt.2017.1001.23
Oğuzhan Sıtkı DİZDAR1, Alparslan ERSOY2, Halis AKALIN3
1Kayseri Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Kayseri, Turkey
2Uludag University Medical Faculty, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
3Uludag University Medical Faculty, Department of Microbiology and Infectious Disease, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Pnömoni, Böbrek nakli, Radyografi, Fizik muayene, Nazokomiyal

AMAÇ: Pnömoni böbrek nakil hastalarında morbidite ve mortaliteyi artırır. Çalışmada böbrek nakil hastalarında uzun bir zaman diliminde klinik ve radyografik bulgular ve tanısal yöntemlere odaklanarak pnömonilerin özellikleri incelendi.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Retrospektif olarak 1988 ile 2011 yılları arasında pnömoni tanısı almış böbrek nakil hastalarının bilgileri incelendi.

BULGULAR: Çalışma süresi içerisinde böbrek nakli yapılmış 406 hastanın %20’sinde pnömoni gelişti. Toplam pnömoni atak sayısı 111 idi. Pnömoni ataklarının %56’sı toplum, %44’ü nazokomial kökenli idi. Bakteriyel enfeksiyonlar en sık nedendi (%20) ve atakların 13’ü (%12) polimikrobiyaldi. Son üç ay içinde antibiyotik kullanımı fungal pnömonilerde daha sıktı. Bronkoskopi en yüksek tanı koydurucu yöntemdi.

SONUÇ: Böbrek nakli hastalarında toplum kökenli pnömoniler daha sıktır ve daha iyi bir seyre sahiptir. Bakteriyel pnömoniler en sık neden olmasına rağmen polimikrobiyal enfeksiyonlarda oldukça sıktır. Fungal pnömoniler özellikle nakilden sonraki 1-6 aylık dönemde sıktır ve son üç ay içinde antibiyotik kullanan hastalarda daha sık görülür.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.