2017, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 290-297
Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ile Birlikteliği
DOI 10.5262/tndt.2017.1003.08
Esra GÖKÇE1, Mehtat ÜNLÜ2, Serkan YILDIZ3, Caner ÇAVDAR3, Sülen SARIOĞLU2, Taner ÇAMSARI3
1Yusufeli Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Artvin, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: C4d, Membranöz nefropati, Böbrek hasarı

AMAÇ: Birincil membranöz nefropati (MN) tanısı alan hastalarda glomerüler C4d boyanmasının demografik, klinik ve histopatolojik bulgular ile birlikteliğini değerlendirmektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 2005 - 2014 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde birincil MN tanısı konulan ve izleme alınan 20 erişkin hasta alınmıştır. Hastalar glomerüler C4d boyanma derecelerine (negatif-hafif, orta-şiddetli) göre ve C4d boyanma paternlerine (segmental, global) göre iki gruba ayrılmıştır. Bu iki grup; demografik, klinik izlem, laboratuvar izlem ve histopatolojik veriler açısından karşılaştırılmıştır.

BULGULAR: Segmental skleroz yüzdesinin (p=0,017), immünglobulin A birikiminin (p=0,044), kappa ile lambda proteinlerinin (sırasıyla p=0,029, p=0,049) negatif-hafif derecede C4d boyanan grup ile anlamlı birlikteliği saptandı. Global paternde boyanma ile orta-şiddetli derecede C4d boyanması arasında anlamlı birliktelik saptandı (p=0,001). Bu bulgu üzerine, hastaların C4d boyanma paternine puan verildi (segmental patern bir puan, global patern iki puan), bu puanlar ile C4d boyanma derecesi çarpılarak skorlama yapıldı. Segmental/global paternde boyanma çarpan skorunun orta-şiddetli derecede C4d boyanan grupta istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek olduğu saptandı (p<0,01).

SONUÇ: Çalışmada, global paternde boyanma ile orta-şiddetli derecede C4d boyanması arasında anlamlı birliktelik saptanması MN’de global paternde immün birikimin daha yaygın olabileceğini düşündürmektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.