2017, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 298-304
Acil Diyaliz Gereksinimi Olan Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Farklı Diyaliz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
DOI 10.5262/tndt.2017.1003.09
İsmail KOÇYİĞİT1, İmran DOĞAN2, Cevat YAZICI3, Eray EROĞLU1, Aydın ÜNAL1, Muhammed DOĞAN4, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Oktay OYMAK1, Bülent TOKGÖZ1
1Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Kayseri, Turkey
2Kayseri Research and Training Hospital, Department of Internal Diseases, Kayseri, Turkey
3Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Kayseri, Turkey
4Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Genetic, Kayseri, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, İnflamasyon, Periton diyalizi, Hemodiyaliz

AMAÇ: Farklı diyaliz modalitelerinin erken ve geç dönem morbiditesi ile birlikte inflamasyon, kateter ilişkili komplikasyon ve kalan böbrek işi gibi komplikasyonlar açısından farkları hakkında az miktarda bilgi mevcuttur. Bu yüzden, bir yıllık prospektif takip süresi olan bu çalışmada farklı diyaliz modalitelerinin inflamasyon ve diğer komplikasyonlar açısından farklarını incelemeyi hedefledik.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Hastalar diyaliz gerekliliklerine göre üç gruba ayrılmış ve inflamasyon ve komplikasyonlar açısından karşılaştırılmıştır. Grup 1: akut diyaliz endikasyonu olan ve ivedi PD başlanan hastalar (n=23), Grup 2: akut diyaliz endikasyonu olan ve ivedi HD başlanan hastalar (n=21), Grup 3: akut diyaliz endikasyonu olmayan ve planlanmış PD başlanan hastalar (n=20).

BULGULAR: HD hastaları 12. ayın sonunda diğer gruplarla karşılaştırıldığında anlamlı ölçüde düşük idrar volumü ve yüksek hemoglobin seviyesine sahipti. Kateter ilişkili enfeksiyon komplikasyonu açısından üç grupta benzerdi, buna rağmen kateter ilişkili kaçak sadece ivedi PD grubunda saptandı. İnflamatuvar göstergeler açısından her üç grup arasında fark yoktu.

SONUÇ: İvedi PD’nin akut diyaliz endikasyonu olan hastalarda alternatif bir tedavi olabileceği düşünüldü.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.