2017, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 305-310
Retroperitoneal Fibrozis Tedavisi Deneyimi: Marmara Üniversitesi Üroloji ve Nefroloji Bölümlerinin 26 Yıllık Deneyimi
DOI 10.5262/tndt.2017.1003.10
Çağrı Akın ŞEKERCİ1, Yılören TANIDIR1, Mahir Bülent ÖZGEN1, Mehmet KOÇ2, Cem AKBAL1, Ferruh ŞİMŞEK1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Retroperitoneal fibrozis, Kreatinin, Üreterolizis, Tamoksifen

AMAÇ: Retroperitoneal fibrozis (RPF) retroperitoneal dokularda inflamasyon ve fibroz gelişimi ile karakterize nadir bir durumdur. Çalışma, kliniğimizin izlediği multidispliner yaklaşımı ve sonuçlarını değerlendirmektedir.

GERE Ç ve YÖNTEMLER: Marmara Üniversitesi’nde Ocak 1990 ile Mayıs 2007 tarihleri arasında RPF tanısı konulan hastaların dosyaları değerlendirildi ve her hastanın etiyolojisi, demografik özellikleri, böbrek fonksiyonları, tedavileri ve prognozları kaydedildi. Elde edilen veriler uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edildi.

BULGULAR: Hastaların beşi kadın, 15’i erkek; ortalama takip süresi 11,3 yıldı (1-18 yıl). Yirmi hastanın altısına unilateral, beşine bilateral, toplam 11 (%55) hastaya üreterolizis uygulandı. Tanı anındaki ortanca kreatinin değerleri kadınlarda 2,75 mg/dl (0,7 - 6,9 mg/dl); erkeklerde 3,2 mg/dl (0,84 - 7,2 mg/dl), tüm grupta ortanca 3,11 mg/dl (0,7 - 7,2 mg/dl) olarak saptandı. Cerrahi (n=11) sonrası ortanca bazal kreatinin değeri 3,63 mg/dl’den (1,4-7,2 mg/dl) 1,46 mg/dl’ye (0,8 - 2,6 mg/dl) geriledi. Cerrahi uygulanan ve uygulanmayan hastaların bazal kreatinin değerleri ve düşüşleri kıyaslandığında istatistiksel fark ortaya konulamamıştır.

SONUÇ: Retroperitoneal fibrosis nedeniyle uygulanan tedavi seçenekleri cerrahi ve farmakolojik tedaviler olmak üzere ikiye ayrılır. Çalışmamız, hastaların her iki tedavi yönteminden de benzer şekilde fayda gördüklerini göstermektedir. Tedavi seçimi her hastaya özel olmalıdır ve multidisipliner düzenlenmelidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.