2017, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 311-316
Hemodiyaliz Hastalarının Günlük Yaşam Aktiviteleri, Yeti Yitimi, Depresyon ve Komorbidite Yönünden Değerlendirilmesi
DOI 10.5262/tndt.2017.1003.11
Gülay TURGAY1, Emre TUTAL2, Siren SEZER2
1Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Bölümü, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Günlük yaşam aktiviteleri, Yeti yitimi, Depresyon, Komorbidite

AMAÇ: Çalışma, hemodiyaliz hastalarının günlük yaşam aktiviteleri (GYA), yeti yitimi, depresyon ve komorbidite yönünden değerlendirilmesi için yapılmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kesitsel olarak yapılan araştırmanın evrenini Haziran- Ağustos 2016 tarihlerinde diyaliz merkezinde tedavi gören 220 hasta oluşturdu. Örneklemini ise, 50 yaş ve üzerinde olan, en az altı aydır hemodiyaliz tedavisi alan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 144 hasta oluşturdu. Veriler, Hasta Tanıtım Formu, Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, Lawton and Brody Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, Kısa Yeti Yitimi Anket, Charlson Komorbidite Skoru, Beck Depresyon Envanteri kullanılarak toplandı.

BULGULAR: Araştırmaya katılan hastalar 50-64 yaş (1. Grup) ve 65 yaş üzeri (2. Grup) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki katılımcıların Günlük Yaşam Aktiviteleri ölçek puanı 17,28±1,45, Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği puanı 19,98±3,02, Kısa Yeti Yitimi Anketi Skoru 7,42±3,99; ikinci gruptaki katılımcıların ise ölçek puanlarının sırasıyla 15,73± 2,53; 17,29±3,43; 10,7 ± 4,18 olduğu belirlendi.

SONUÇ: Hemodiyaliz ve yaşın ilerlemesi hastaların günlük yaşam aktivitelerini sürdürmelerinde değişen düzeylerde bağımlılık yaşamalarına neden olmaktadır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.