2017, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 317-322
Hemodiyalizde Metastatik Enfeksiyonlar: 19 Olgunun Analizi
DOI 10.5262/tndt.2017.1003.12
Aydın ÜNAL1, Tamer ARIKAN2, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, İsmail KOÇYİĞİT1, Bülent TOKGÖZ1, Güven KAHRİMAN3, Oktay OYMAK1
1Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Nephrology Kayseri, Turkey
2Kayseri Education and Research Hospital, Department of Nephrology Kayseri, Turkey
3Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Radiology Kayseri, Turkey
Anahtar Sözcükler: Antibiyotik tedavi, Hemodiyaliz, Gram-pozitif mikroorganizmalar, Metastatik enfeksiyon, Tünelli keçeli kalıcı kateter

AMAÇ: Metastatik enfeksiyon, hemodiyaliz (HD) uygulanan hastalarda nadir ama ciddi bir komplikasyondur. Bu geriye dönük çalışmada, biz metastatik enfeksiyonu olan HD hastalarında klinik görünümleri, sorumlu mikroorganizmaları, tedavileri ve klinik sonuçları analiz etmeyi amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Metastatik enfeksiyon bakterinin giriş noktasından fiziksel olarak ayrı bir bölgede meydana gelen enfeksiyon olarak tanımlandı. Bizim hastanemizde Aralık 2010 ile Kasım 2016 tarihleri arasında 19 HD hastasında 21 metastatik enfeksiyon tespit edildi.

BULGULAR: Ortalama yaş 66.4 ± 15.7 yıldı. On dokuz hastanın 12’si (%63.2) kadın, 7’si (%36.8) erkekti. Damara ulaşım yolunun türü 15 (%78.9) hastada tünelli keçeli kalıcı kateter ve 4 (%21.1) hastada arteriyovenöz fistüldü. En sık görülen metastatik enfeksiyon türü spondilodiskitti. Hastaların çoğunda sorumlu enfeksiyon ajanları S. epidermitis and S. aureus gibi Gram-pozitif mikroorganizmalardı. Hastaların çoğunda klinik sonuç tam iyileşme idi. İki hasta metastatik enfeksiyon nedeniyle kaybedildi.

SONUÇ: Özellikle tünelli keçeli kalıcı kateteri olan HD hastalarında metastatik enfeksiyon ciddi bir komplikasyondur ve hastanın kaybedilmesine neden olabilir. Gram-pozitif mikroorganizmalar metastatik enfeksiyonlu olguların çoğundan sorumludur.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.