2017, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 323-332
El-Sıkma Gücü ve Serum Ürik Asit Seviyeleri, Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz-Malnütrisyon Skoru ile İlişkilidir
DOI 10.5262/tndt.2017.1003.13
Semih BAŞCI, Abdullah ÖZKÖK, Mevlüt KAÇAR, Satılmış BİLGİN, Ali Rıza ODABAŞ
Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine and Nephrology, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Malnütrisyon, Hemodiyaliz, El sıkma gücü, Diyaliz malnütrisyon skoru, Ürik asit

AMAÇ: Protein-enerji tükenmesi sendromu, hemodiyaliz (HD) hastalarında sıktır ve artmış mortalite ile ilişkilidir. Burada, el-sıkma gücünün (ESG); diyaliz malnütrisyon skoru (DMS) ve biyoimpedans analizi (BİA) gibi diğer malnütrisyon parametreleri ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kırk kronik HD hastası (ortalama yaş: 58±18 yıl; erkek :22) çalışmaya katıldı. Orta-kol çevresi (OKÇ) ve BİA ölçümleri yapıldı. ESG, Jamar hidrolik el dinamometresi ile ölçüldü.

BULGULAR: ESG, OKÇ ve ürik asit seviyeleri, hafif malnütrisyon grubunda, ciddi malnütrisyon grubuna göre daha yüksek saptandı. Postdiyaliz kreatinin seviyeleri, yağsız vücut oranı (YVO) (r=0,56, p=0,002), DMS(r= -0,57, p=<0,001), ESG(r=0,73, p<0,001) ve OKÇ(r=0,51, p=0,001) ile anlamlı olarak ilişkili bulundu. DMS ise ESG (r= -0,63, p<0,001), OKÇ(r= -0,48, p=0,002), total protein(r=-0,36, p=0,02) ve ürik asit seviyeleri (r=-0,54, p<0,001) ile ters-ilişkili bulundu. Lineer regresyon analizinde (R2=0,58; p<0,001), ESG ve ürik asitin DMS’nin bağımsız öngörücüleri olduğu bulundu. ESG ile OKÇ, YVO, ürik asit ve post-HD üre değerleri ilişkiliydi. Buna karşın ESG; yaş, DMS, yağ doku oranı ve Kt/V ile ters ilişkili bulundu. Lineer regresyon analizinde (R2=0,71; p<0,001), cinsiyet, DMS ve OKǒnin ESG’nin bağımsız öngörücüleri oldukları gösterildi.

SONUÇ: ESG ve ürik asit seviyeleri, diyaliz-malnütrisyon skorlarıyla anlamlı olarak ilişkilidir. ESG, HD hastalarında malnütrisyonun değerlendirilmesi için kolay ve güvenilir bir test olabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.