2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-031
Primer Glomerülonefritlerde, Oksidatif Stresin Serum İskemi Modifiye Albümin (İMA) Düzeyi ile Değerlendirilmesi
DOI 10.5262/tndt.2017.1003.20
Ayşegül ORUÇ1, Abdülmecit YILDIZ1, Ebru AÇIKGÖZ2, Mustafa GÜLLÜLÜ1
1Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
2Zübeyde Hanım Maternity Hospital, Department of Biochemistry, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Glomerülonefrit, Oksidatif stres, İskemi modifiye albümin (İMA)

AMAÇ: Oksidan ve antioksidan sistemler arasındaki dengenin oksidan maddeler lehine bozulması olarak tanımlanan oksidatif stresin (OS), glomerülonefrit (GN) patogenezinde rol aldığı gösterilmiştir. İskemi modifiye albümin (İMA) birçok çalışmada OS göstergesi olarak tanımlanmıştır. Ancak literatürde daha önce GN hastalarında çalışılmamıştır. Çalışmamızda, OS’in GN patogenezindeki rolünü, İMA ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kırkbeş primer GN hastası histopatolojik bulgulara göre proliferatif GN (PGN) (n= 17, %37,8) ve non-proliferatif GN (NPGN) (n= 28, %62,2) olarak iki gruba ayrıldı. İMA, albümin kobalt bağlama yöntemi ile çalışıldı. GN hastalarında serum albümin değerleri sıklıkla düşük olduğundan serum albümin konsantrasyonuna göre düzeltilmiş İMA (dİMA) hesaplaması yapıldı.

BULGULAR: Kontrol grubu (n= 50) ile gruplar arasında İMA değerleri açısından fark yoktu. PGN grubunda dİMA, kontrol ve NPGN gruplarına göre anlamlı (p= 0.009, 0.037) olarak yüksekti. Serum albümin konsantrasyonu ve İMA arasında negatif korelasyon tespit edildi.

SONUÇ: Elde ettiğimiz bulgular OS’in, inflamatuvar immün yanıtın belirgin olduğu PGN patogenezinde rol oynadığını desteklemektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.