2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-062
Hepatit B Aşılı Diyaliz Hastalarında Occult Hepatit B Prevalansı
DOI 10.5262/tndt.2018.1001.08
Can HÜZMELI1, Ayşe ŞEKER1, Ferhan CANDAN1, Gökhan BAĞCI2, Lale AKKAYA1, Mustafa Zahir BAKICI3, Mansur KAYATAŞ1
1Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Sivas, Turkey
2Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Sivas, Turkey
3Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Sivas, Turkey
Anahtar Sözcükler: Occult hepatit B, Diyaliz, Hepatit B aşısı

AMAÇ: Occult hepatit B (OHB) virüs enfeksiyonu, hepatit B yüzey antijeni seronegatif olan hastalarda, karaciğer dokusunda ve / veya serumda hepatit B virüsü (HBV) DNA’sının tespit edilmesi olarak tanımlanır. OHB diyaliz servislerinde, potansiyel bulaşma riskine yol açar. Diyaliz hastalarına rutin HBV aşısı önerilmektedir. Fakat aşılamaya rağmen HBV aşısına yanıt oranları topluma göre düşük bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, hepatit B aşısı yapılmış diyaliz hastalarında OHB prevelansını saptamak.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bölümünde 1 Ocak-31 Aralık 2014 yılında yapıldı. HBsAg negatif 200 diyaliz hastasının serumunda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kullanılarak HBV DNA araştırıldı.

BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 59,57±14,89 (18-91), 179 hemodiyaliz ve 21 periton diyaliz hastasıydı. Çalışmaya alınan hastaların, anti-HBs pozitifliği 135 (%67,5), anti-HBs negatifliği 65 (%32,5) idi. OBH prevelansı %1,5 (n=3) tespit edildi.

SONUÇ: Çalışmamızda OHB prevelansı %1,5 olarak tespit ettik. Diyalize başlanacak hastaların hepsinde HBV DNA PCR testinin rutin olarak gerçekleştirilmesi ve önlemlerin alınması ile HBV enfeksiyonunun daha da azaltılacağını düşünmekteyiz.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.