2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 068-075
Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Serum Asimetrik Dimetilarginin Düzeyi ile İnflamasyon ve Kardiyak Fonksiyonlar Arasındaki İlişki
DOI 10.5262/tndt.2018.1001.05
İbrahim DOĞAN1, Şakir ALTUNER2, Serdar KAHVECIOĞLU3, Ahmet HÜNÜK2, Barış ESER1, Özlem YAYAR4, Ünal KURTOĞLU5, Hakan BAYOL6
1Hitit University, Erol Olçok Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Çorum, Turkey
2Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Bursa, Turkey
3Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
4Dışkapı Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
5Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Department of Radiology, Bursa, Turkey
6Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Asimetrik dimetilarjinin, Ateroskleroz, İnflamasyon, Karotis arter intima-media kalınlığı, Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı

AMAÇ: Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı (ODPBH)’nda en önemli mortalite nedeni kardiyovasküler (KV) hastalıklardır. Birçok çalışmada, serum asimetrik dimetilarjinin (ADMA) ile KV hastalıkların ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmamızda erken evre ODPBH’da serum ADMA düzeyi ile inflamasyon ve atheroskleroz arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya ODPBH’lı 57 hasta ve 23 sağlıklı kontrol grubu alındı. Katılımcıların karotis arter intima-media kalınlığı (KIMK) ve ekokardiyografik (EKO) ölçümleri alındı. Gruplar arasında serum ADMA, inflamasyon belirteçleri, Nötrofil/Lenfosit oranı (NLO), EKO bulgular ve KİMK değerleri karşılaştırıldı. Korelasyon analizleri yapıldı.

BULGULAR: Serum ADMA düzeyi hasta grubunda kontrol grubuna göre daha düşük saptandı [10106 ng/L (2010-60000) vs 20161 ng/L (2902-60000), p=0,006]. KIMK hasta grubunda 0,67±0,03mm, kontrol grubunda ise 0,62±0,03mm olarak saptandı (p>0,05). Hasta grubunda, sol ventrikül kitlesi (p<0,001), sol ventrikül kitle indeksi (p<0,001), sol atriyum çapı (p=0,023) ve sol ventrikül diyastol sonu çap (p=0,009) anlamlı olarak daha yüksek bulundu. NLO hasta grubunda 2,0 (0,96-13), kontrol grubunda ise 1,6 (0,81-6,06) olarak saptandı (p<0,01). ADMA düzeyi KİMK ve sol atrium çapı ile negatif korole saptandı. (p<0,05, p<0,001)

SONUÇ: Çalışmamızda ODPBH’da serum ADMA düzeyi daha düşük saptandı. Erken evre ODPKBH’da ADMA’nın aterosklerozis ve inflamasyon üzerine etki mekanizmasını açıklayacak ilave çalışmalara ihtiyaç vardır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.