2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 076-081
Proteinürisi Olan Kronik Böbrek Hastalarında Vitamin D’nin Pleotrofik Etkileri
DOI 10.5262/tndt.2018.1001.06
Saime PAYDAŞ1, Refika KARAER1, Ertan KARA2
1Çukurova University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, Adana, Turkey
2Çukurova University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Adana, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, Proteinüri, Vitamin-D

AMAÇ: Proteinüri kronik böbrek hastalığını hızlandıran önemli bir belirteçtir. Proteinüriyi azaltmada bilinen anti-proteinürik tedaviler her zaman yeterli olmamaktadır. Son yıllarda hayvan deneylerinde vitamin D’nin böbrekteki inflamasyon, glomerüskleroz, interstisyel fibroz üzerine olumlu etkileri gösterildi. Çalışmamızın amacı proteinürik kronik böbrek hastalarında vitamin D’nin proteinüri üzerine etkisini araştırmaktır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 35 proteinürik kronik böbrek hastası (KBH) alındı [Çalışma grubu (ÇG)]. ÇG’unda tedaviye hiçbir değişiklik yapılmadan 3 aylık vitamin D3 (300000 u/21gün) eklendi. Otuzdokuz proteinürik KBH kontrol grup (KG)’unu oluşturdu. Tüm hastalar son 6 ayda vitamin D ve/veya fosfor bağlayıcı ilaç kullanmıyordu. Hastaların başlangıç ve 3. ay sonundaki günlük proteinüri ve biyokimyasal test sonuçları kaydedildi.

BULGULAR: Çalışma grubunda üç ayın sonunda proteinüride anlamlı azalma (medyan 1813mg dan 1395mg p=0.03), serum total protein ve albumin düzeyinde anlamlı artma saptandı (p=0.04 ve p=0.02 sırası ile). BUN ve kreatinin değerleri değişmedi. KG’unda tüm parametrelerde anlamlı farklılık saptanmadı. Başlangıca göre proteinürisi azalan hasta yüzdesi, KG’una göre (%43) ÇG’unda (%74) daha fazla idi (p<0.007). Olumsuz etki gözlenmedi.

SONUÇ: Proteinürik KBH’larında 3 aylık Vitamin D tedavisi ile böbrek fonksiyonlarında bozulma olmadan proteinüride önemli azalma, albüminde artış saptadık. Sonuç olarak bilinen etkilerinin yanında Vitamin D, proteinürik KBH’larında alternatif anti-proteinürik bir tedavi seçeneği olabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.