2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 087-092
Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Tiyol/Disülfid Homeostazı: Tek Merkezli, Kesitsel Bir Çalışma
DOI 10.5262/tndt.2018.1001.07
Selin AKTÜRK ESEN1, Serdar KAHVECIOĞLU2, Yasemin ÜSTÜNDAĞ3, Salim NESELIOĞLU4, Emine Feyza YURT4, İrfan ESEN1, Ahmet HUNUK1
1Health Sciences University, Bursa Yuksek Ihtisas Research and Education Hospital, Department of İnternal Medicine, Bursa, Turkey
2Health Sciences University, Bursa Yuksek Ihtisas Research and Education Hospital, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
3Health Sciences University, Bursa Yuksek Ihtisas Research and Education Hospital, Department of Clinical Chemistry, Bursa, Turkey
4Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Oksidatif stres, Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, Tiyoldisülfid, Kreatinin

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, otozomal dominant polikistik böbrek (ODPK) hastalığı olanlarda yeni bir oksidatif stres markeri olan plazma tiyol-disülfid homeostazisini belirlemektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı olan 34 hasta ve 30 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Tiyol-disülfid homeostazı ölçüldü. Total antioksidan kapasite FRAP testi ile değerlendirildi.

BULGULAR: Hastaların medyan yaşı 46 (13) yıl, kontrol grubunda 41 (13) yıldır. ODPK hastalarında serum total ve nativ tiyol düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (sırasıyla p=0,002, p=0,002). Serum nativ tiyol düzeyleri yaş (r:-0,620 p:0,000), sistolik kan basıncı (r:-0,697 p:0,000) ve diyastolik kan basıncıyla (r:-0,643 p:0,000) negatif korelasyon gösterdi. Disülfid / nativ tiyol oranı ile kreatinin arasında (r:0,564 p <0,001) zayıf pozitif korelasyon bulundu, disülfid / nativ tiyol oranı ve glomerüler filtrasyon hızı arasında negatif bir korelasyon bulundu (r:-0,372, p:0,030. Nativ tiyol düzeyi ile GFR arasında pozitif korelasyon bulundu (r:0,699, p<0,001).

SONUÇ: Bulgularımız tiyol/disülfid homeostazının otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının ilerlemesi ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.