2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 104-107
CD 5 Pozitif Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalı Hastada Multiple Primer Ekstranodal Tutulum ve Hızlı İlerleyen Renal Yetmezlik
DOI 10.5262/tndt.2018.1001.11
Şiyar ERDOĞMUŞ1, Seçil SARAL2, Pelin ERTOP2, Tolga AYDIN1, Gizem KUMRU1, Gülşah KAYGUSUZ3, Kenan KEVEN1, Neval DUMAN1, Şule ŞENGÜL1
1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Ankara University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: CD5 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma, Hızlı ilerleyen renal yetmezlik, Primer ekstranodal lenfoma, Renal biyopsi

CD5 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma, diffüz büyük B hücreli lenfomanın agresif seyreden nadir bir subtipidir. Lenfomada ekstranodal tutulum genellikle hastalığın yayılımı sırasında sekonder olarak ortaya çıkar, fakat hastalık birçok ekstralenfatik organdan gelişebilir. Biz burada cilt ve böbrek tutulumunun eş zamanlı gözlendiği ve lenfomatöz infiltrasyona bağlı hızlı ilerleyen renal yetmezlikli primer ekstranodal lenfoma olgusunu sunmayı amaçladık. Renal biyopside CD20+ atipik lenfoid hücrelerin diffüz infiltrasyonu görüldü. Hasta rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednizolon ile tedavi edildi. Kemoterapi sonrası, klinik tabloda anlamlı iyileşme gözlendi.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.