2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 140-145
Evre V Aşamasına Gelen Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastaların Diyaliz Başlangıcındaki Yaş, Etiyoloji ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
DOI 10.5262/tndt.2018.2405
Müslüm ERDEM1, Ender TANRIVERDI1, Emre YÜCE1, Demet ERDEM2, Emel SAĞLAM GÖKMEN1, Suat Hayri KÜÇÜK2, Hasan KAYABAŞI1, Ahmet Engin ATAY1, Mikail YETMIŞ1, Dede ŞIT1
1 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, Demografik veri, Renal replasman tedavileri

AMAÇ: Tedavi zorluğu ve maliyetleri de göz önüne alındığında büyük bir halk sağlığı problemi olan Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) olan hastaların demografik verileri Türk Nefroloji Derneğinin Registry kayıtlarında bulunmaktadır. Bu çalışmada İstanbul ili içinde belirli bir lokalizasyonda Son Dönem Böbrek Yetmezliği (SDBY) olan hastaların diyalize başlama yaşı, diyaliz endikasyonu, diyaliz başlangıcındaki komorbid hastalıkları ve ortalama diyaliz sürelerinin analizi amaçlandı.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji polikliniğine 2014 ile 2015 yıllarında başvuran ve SDBY tanısı ile Renal Replasman Tedavisi (RRT) önerilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışma kapsamına alınan hastaların yaş, cinsiyet, diyaliz süresi, diyalize başlangıç yaşı gibi demografik verileri ve eşlik eden patolojilerin hangi oranlarda görüldüğü RRT’ne başlama karakteristikleri hasta veya yakınlarına anket yapılarak kayıt altına alındı.BULGULAR: Çalışmaya alınanların 113’ü erkek (%54,5) ve 94’ü kadın (%45,4), ortalama yaşları sırasıyla 55,4 ve 61,7 yıl idi. Diyalize başlangıç yaş ortalaması 53,4 ± 15,9 yıl (minimum 13 yıl, maksimum 90,7 yıl) idi. İlk diyaliz endikasyonu açısından değerlendirildiğinde, asidoz nedeniyle diyalize alınanlar en yaşlı (85,3 yıl) grup iken idiopatik etiyoloji ile diyalize alınanlar daha genç idi (35,8 yıl).

SONUÇ: SDBY olan hastaların demografik verilerinin ve etiyolojik faktörlerinin iyi anlaşılması önleyici yaklaşımların geliştirilmesi ve farkındalığın oluşturulması açısından hayati öneme sahiptir. Ulusal verilerin lokal verilerle tekrarının zaman içinde oluşacak değişimleri kayıt altına almak açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.