2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 225-227
Hemodiyaliz Ünitesinde Kateter Kaynaklı Bakteriyemi Etkeni: Cronobacter Sakazakii
DOI 10.5262/tndt.2018.2838
Fikriye MILLETLI SEZGIN1, Aydın GÜÇLÜ2, Elif SEVIM3, Ali SEVIM3
1Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Kırşehir, Turkey
2Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Kırşehir, Turkey
3Ahi Evran University, Faculty of Engineering, Department of Genetics and Bioengineering, Kırşehir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Cronobacter sakazakii, Bakteriyemi, Kateter kaynaklı enfeksiyon

Çalışmada, antibiyotik tedavisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiş Cronobacter sakazakii’ nin etken olduğu kateter kaynaklı bakteriyemi olgusu sunulmuştur. 1989 yılından bu yana C. sakazakii’nin neden olduğu toz bebek maması kontaminasyon olguları bildirilmiştir. Bunun haricinde C. sakazakii’ ye bağlı yetişkin enfeksiyonları çok nadir görülmektedir.

Altmış bir yaşında erkek hasta kronik böbrek yetmezliği tanısı ile diyaliz tedavisinde iken ateş yüksekliği nedeniyle periferik venden ve kateterden kan kültürü alınmıştır. Aynı zamanda hastaya ampirikmoksifloksasin (400 mg/gün) ve ampisilin-sulbaktam (1 gr/gün) tedavisi başlanmıştır. Hastanın hem periferik veninden hem de kateterinden alınan kan kültürlerinden bir adet bakteri üremiştir ve bu üreyen bakteri VITEK 2 otomatize sistemi ile C. sakazakii olarak tanımlanmıştır. İzole edilen suşun tür tayini 16S rRNA sekans analizi ile doğrulanmıştır. Kateter kaynaklı bakteriyemi olgusu olarak değerlendirilen hastanın tedavisi sürdürülmüştür ve daha sonra alınan kan ve kateter kanı kültürlerinde üreme saptanmadığı için kateteri çekilmemiştir. Sunduğumuz olgu, bildiğimiz kadarıyla, ülkemizden bildirilen C. sakazakii’ye bağlı ilk bakteriyemidir. Sonuç olarak, C. sakazakii yeni karşılaştığımız bir enfeksiyon etkeni olup halk sağlığına tehdit oluşturabileceği düşünülebilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.