2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 150-156
Periton Diyaliz Hastalarında Serum Apelin-13’ün İnflamasyon ve Kardiyak Morfoloji İçin Önemi
DOI 10.5262/tndt.2018.2939
İbrahim DOĞAN1, Serdar KAHVECIOĞLU2, Barış ESER1, Hüseyin KAYADIBI3, Özlem YAYAR4, Tolga DOĞAN5, Ünal KURTOĞLU6, Sevda ÜNALLI ÖZMEN7, İsminur SAKA KARAGÖZ7
1Hitit University, Erol Olçok Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Çorum, Turkey
2Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
3Hitit University, Erol Olçok Training and Research Hospital, Department of Biochemistry, Çorum, Turkey
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Ankara, Turkey 5Hitit University, Erol Olçok Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Çorum, Turkey
6Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Radiology, Bursa, Turkey
7Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Apelin-13, Karotis arter intima-media kalınlığı, İnflamasyon, Periton diyalizi

AMAÇ: Apelin-13, periton diyalizi hastalarında tanımlanmış kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkili bir belirteçtir. Çalışmanın amacı periton diyalizi hastalarında serum apelin-13 düzeyleri ile inflamasyon, karotis arter intima-media kalınlığı (KİMK) ve ekokardiyografik parametreler arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 33 periton diyaliz tedavisi alan hasta (15’i kadın) ile 27 sağlıklı (11’i kadın) kontrol alındı. Hasta ve kontrol grubunun tümünün KİMK ve ekokardiyografik ölçümleri alındı. Serum apelin ölçümleri ELISA yöntemi ile çalışıldı. Gruplar arasında apelin-13, c-reaktif protein (CRP), nötrofil/lenfosit oranı (NLO), ekokardiyografik bulgular ve KİMK değerleri karşılaştırıldı.

BULGULAR: Apelin-13 hasta grubunda kontrol grubuna göre daha düşük saptandı. [58 ng/L (12- 131)]’a karşın 76 ng/L [(18-130), p=0,083]. Hasta grubunda kontrol grubuna göre CRP, NLO, KİMK anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001). Hasta grubunda KİMK 0,8 mm (0,4-1,5), kontrol grubunda ise 0,6 mm (0,3-0,7) ölçüldü. Apelin-13 ile yaş, ferritin, CRP, NLO ve KİMK arasında negatif korelasyon, kalsiyum, ejeksiyon fraksiyonu ve albümin arasında pozitif korelasyon saptandı. Apelin-13 ile ejeksiyon fraksiyonu dışındaki ekokardiyografik bulgular arasında korelasyon saptanmadı.

SONUÇ: Periton diyalizi hastalarında apelin-13 düzeyi düşük olma eğilimindedir. Periton diyalizi hastalarında inflamasyon, endotel disfonksiyonu ve aterosklerozis gelişmesi sürecinde önemli olabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.