2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 196-203
Hemodiyaliz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu, Uyku Kalitesi ve Yorgunluk
DOI 10.5262/tndt.2018.3095
Gülay TURGAY1, Emre TUTAL2, Siren SEZER2
1Başkent University Faculty of Medicine, Department of Dialysis, Ankara, Turkey
2Başkent University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Huzursuz bacak sendromu, Uyku, Uyku kalitesi, Yorgunluk

AMAÇ: Huzursuz bacak sendromu (HBS), hemodiyaliz (HD ) hastalarında sık karşılaşılan uykusuzluğa ve yorgunluğa neden olabilen bir durumdur. Çalışmanın amacı, HD tedavisi alan bireylerde HBS, uyku kalitesi ve yorgunluk arasındaki ilişkiyi incelemektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu kesitsel çalışma HD tedavisi alan 360 hasta üzerinde yürütüldü. Altmış bir hastaya uluslararası HBS çalışma grubu kriterlerine göre HBS tanısı kondu. HBS tanısı almayan 50 hasta kontrol grubu olarak alındı. Verilerin toplanmasında hasta tanıtım formu, HBS tanısı alan hastalara HBS şiddetini belirlemek için uluslararası HBS çalışma grubu kriterlerine göre şiddet ölçeği, Pittsburg Uyku Kalite İndeksi (PUKİ), Ephworth Uykululuk Skalası (EUS) ve Piper Yorgunluk Ölçeği (PYÖ) kullanıldı.

BULGULAR: Hastaların %17,8’inin (n=61) HBS ve şiddet ortalamalarının ise 22,5±8,1 olduğu tespit edildi. HBS olan grupta PUKİ skoru 10,8±4,8, EUS skoru 6,5±4,3, PYÖ skoru 5,8±2,4; kontrol grubunun ölçek puanlarının sırasıyla 6,4±3,8, 3,7±3,2 ve 3,3±2,2 olduğu bulundu (p=0,0001).

SONUÇ: Kronik böbrek yetmezliğine eşlik eden HBS hem hastaların yorgunluklarını arttırmakta hem de uyku kalitesini negatif yönde etkilemektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.