2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 146-149
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Başa Çıkma Stratejileri ve Yaşam Kalitesi
DOI 10.5262/tndt.2018.2829
Pavan MALLESHAPPA
Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, General Medicine, Division of Nephrology, Karnataka, India
Anahtar Sözcükler: Başa çıkma, Hemodiyaliz, Yaşam olayları, Yaşam kalitesi

AMAÇ: Kronik idame hemodiyalizi (HD) yapılan hastalar çeşitli tıbbi ve sosyal problemler yaşarlar. Bu hemodiyaliz hastalarında yaşam olayları, başa çıkma stratejileri ve yaşam kalitesi gibi bazı önemli psikolojik değişkenler üzerine çalışmaların sayısı Hindistan’da azdır. Çalışmamız, yaşam olaylarının şiddeti, başa çıkma stratejileri ve yaşam kalitesini hemodiyaliz hastalarında eşleştirilmiş kontrollerle karşılaştırmak üzere tasarlanmıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu 6 aylık çapraz kesitsel çalışmaya son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan ve kronik idame hemodiyaliz tedavisi alan 30 hasta alınmıştır. Bu hastaları eşleştirilmiş kontrollerle karşılaştırmak üzere Varsayılan Stresli Yaşam Olayları Ölçeği, AECOM Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve WHO QOL-Bref testleri yapılmıştır.

BULGULAR: İstenen yaşam olayları, pozitif başa çıkma ve yaşam kalitesi HD hastalarında önemli ölçüde düşük bulunmuştur. Baskılama (problem veya durumdan kaçınma), suçlama ve yardım arama SDBY hastalarında önemli ölçüde daha sık olarak saptanmıştır. İyi sosyal destek ve istenen yaşam olaylarının bu hastalarda düşük yaşam kalitesine karşı koruyucu olduğu bulunmuştur.

SONUÇ: Mevcut çalışma kronik idame hemodiyalizi alan hastaların önemli ölçüde daha fazla olumsuz yaşam olayı yaşadığını göstermiştir. Bu hastalarda düşük yaşam kalitesine karşı önleyici stratejiler arasında iyi fiziksel ve psikolojik sağlığın desteklenmesi, sosyal desteğin güçlendirilmesi ve kendilerinin pozitif başa çıkma alışkanlıkları kazanmak üzere eğitilmesi vardır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.